Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:35 (1996-97)
Innlevert: 20.11.1996
Sendt: 21.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av næringsminister Grete Knudsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Hvordan vil statsråd Knutsen og Næringsdepartementet sikre at Midt-Norge får en reell mulighet til å være med i Atmels vurdering av etableringssted for en ny elektronikkfabrikk?"

Begrunnelse

Ledelsen i den internasjonale elektronikkgiganten Atmel har signalisert at de ser på Norge som et høyst aktuelt etableringssted for en ny elektronikkfabrikk. En slik fabrikketablering kan bety opptil 1000 nye arbeidsplasser.
Vi står i dag foran en ny industriell epoke der elektronikkindustrien blir stadig viktigere. En sterk satsing på dette området vil bl.a. gjøre Norge mindre avhengig av olje og gass. Ved å lokalisere en slik bedrift til Midt-Norge vil den kunne knyttes opp mot miljøet rundt Gløshaugen. Det vil bety god tilgang på kvalifisert arbeidskraft og en ytterligere styrking av det teknologiske miljøet og Norges teknologiske kompetanse.
Atmel har bedt om at norske myndigheter sammen med Atmel etablerer en arbeidsgruppe som utreder alle de praktiske sidene ved en slik etablering. Det er av avgjørende betydning at de sentrale myndighetene er aktivt med. Det må bl.a. vurderes hvordan SND og SIVA kan bidra med økonomisk etableringsstøtte.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Atmel Corporation er et amerikansk elektronikkselskap som produserer halvledere. Selskapet ble etablert i 1984 i Colorado Springs, USA hvor de i tillegg til den opprinnelige produksjonslinje/fabrikk har en under bygging og en under planlegging. Videre har Atmel to produksjonslinjer i Frankrike, hvorav en under bygging.

Etableringen i Frankrike skal være finansiert med støtte tilsvarende 1/3 av kostnadene ved investeringene. Samlede kostnader ved en slik fabrikk er ca. USD 700 mill. Den franske støtten kan beløpe seg til NOK 1500 mill. (investeringstilskudd på 25 pst. og "lokale" ordninger). Fra Atmels side er det forventet offentlig medvirkning ved en eventuell etablering i Norge.

Markedet for halvledere er i kraftig vekst. Atmel har derfor ønske om ytterligere en produksjonslinje. Det er ikke aktuelt å legge den til noen av de eksisterende fabrikkene. Atmel har et selskap i Norge (Trondheim). Selskapet er et rent utviklingsselskap som bl.a. har et nært samarbeid med SINTEF.

Interessen fra Atmel for en mulig etablering av en elektronikkfabrikk i Norge ble kjent våren 1996. Beslutning om eventuell lokalisering forventes tatt av Atmel i løpet av første halvår 1997.

_Status

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) er tillagt et koordinerende ansvar i det videre arbeidet med saken. Det er innledet et samarbeid med SIVA og NTNU og med lokale myndigheter (i første rekke Trondheim kommune).

Ut fra prosjektets betydelige omfang, næringsmessige virkninger og de finansielle beløpene som vil være involvert, har det vært nødvendig å få dokumentasjoner gjennom "minirapporter". NTNU har utarbeidet rapporter om mulige konsekvenser av en slik etablering, samt en spesialutredning om en mulig lokalisering i fjell. Det foreligger også en rapport om mulighetene for utviklingskontrakter i forbindelse med bygging av anlegget og senere produktutvikling.

Det har vært løpende kontakt med Atmel. I juni i år ble det holdt et møte i Trondheim med Atmels markedsdirektør og involverte parter. Bedriften er også besøkt som et ledd i utredningsarbeidet.

SND og de involverte partene hadde 21. november 1996 et møte hvor de drøftet rapportene. Konklusjonen fra møtet er at SND utarbeider en samlet rapport for oversendelse til Nærings- og energidepartementet. Der vil det gis en oversikt over prosjektets betydning for norsk IT-industri, hvilke finansielle løsninger som er mulige innen eksisterende ordninger og hvilke tiltak som må komme i tillegg til disse dersom Norgesalternativet skal framstå som aktuelt for Atmel. Rapporten forventes å foreligge medio desember 1996.

_Videre behandling

Atmel ønsker en villighetserklæring fra myndighetene som grunnlag for videre forhandlinger. Bakgrunnen for dette er at de er kjent med rammer og begrensninger som ligger i virkemiddelsystemet i forhold til bedriftens ønsker om statlig medvirkning.

Nærings- og energidepartementet finner det riktig å avvente resultatene av det lokale utredningsarbeidet og SNDs vurdering av saken før en går videre og vurderer spørsmålet om offentlig medvirkning til etablering av en ny fabrikk i Midt-Norge. Den størrelse som saken har, og den betydningen en eventuell etablering vil kunne få i næringsmessig sammenheng, medfører at saken må gis en grundig behandling hvor også den offentlige finansielle medvirkningen blir vurdert spesielt.