Skriftlig spørsmål fra Hallvard Bakke (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:40 (1996-97)
Innlevert: 22.11.1996
Sendt: 25.11.1996
Besvart: 29.11.1996 av finansminister Jens Stoltenberg

Hallvard Bakke (A)

Spørsmål

Hallvard Bakke (A): "I 1994 ble det utgitt en rapport; SNF-rapport nr. 26/1994: "Effektivitetskostnader ved beskatning - en oversikt over og kritisk vurdering av norske og internasjonale anvendte generelle likevektsanalyser" av Ulf Pedersen. Til tross for at prosjektet var medfinansiert av Finansdepartementet, kan jeg ikke se at det er redegjort for i f.eks. Nasjonalbudsjettet eller revidert nasjonalbudsjett.
Hvorfor ikke, siden det berører helt sentrale spørsmål i den politiske debatten? Vil departementet senere gi en slik orientering om innholdet i rapporten?"

Begrunnelse

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Finansdepartementet finansierer flere forskningsprosjekter der det er utgitt en rekke rapporter. Dette skjer uten at det nødvendigvis gis en konkret vurdering av hver enkelt rapport i Nasjonalbudsjettet eller Revidert nasjonalbudsjett. Slike forskningsrapporter utgjør likevel en del av grunnlaget for departementets arbeid på ulike områder.

Den omtalte SNF-rapporten er benyttet som grunnlagsdokument i flere sammenhenger. Den inngår som ett av Kostnadsberegningsutvalgets grunnlagsdokumenter i deres arbeid med lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor. Grønn skattekommisjon gir videre i NOU 1996: 9 en relativt bred omtale av problemstillinger knyttet til å utforme et effektivt skattesystem, og viser blant annet til den omtalte analysen. Departementet vil følge opp dette i arbeidet med stortingsmeldingen om grønne skatter. Det kan også nevnes at Zimmer-utvalget (NOU 1996: 20 Ny lov om eiendomsskatt) refererer til rapporten. I tillegg til fordelingsmessige hensyn, legger departementet stor vekt på å utforme skattesystemet med sikte på at de samlede effektivitetskostnadene ved beskatning blir så lave som mulig. I den sammenheng kan empiriske modellbaserte analyser av den typen som omtales i SNF-rapport nr. 26/1994, gi nyttig bakgrunnskunnskap. Finansdepartementet har utover dette ingen planer om å gi en særskilt omtale av denne rapporten.