Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:62 (1998-99)
Innlevert: 17.11.1998
Sendt: 18.11.1998
Besvart: 24.11.1998 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Er finansministeren og Regjeringen nå rede for å ferdigbehandle søknaden fra Eksportfinans om konsesjon på erverv av Kommunekreditt, samt søknaden om fortsatt dispensasjon fra lovens eierbegrensningsregel, og på den måten følge opp Regjeringens og Stortingets målsetting om å styrke konkurransen i finansmarkedet, styrke norsk bankvesen samt utvikle et alternativt finansmiljø i Midt-Norge?

Begrunnelse

Finansministeren og Regjeringen har lenge gitt uttrykk for et ønske om å legge vilkårene til rette for et konkurransedyktig norsk bankvesen samt for utvikling av minst ett finanstyngdepunkt utenfor Oslo. Likevel har Eksportfinans ASA ventet i snart fire måneder på at Finansdepartementet skal behandle en søknad om fortsatt dispensasjon fra eierbegrensningsregelen kombinert med konsesjon på overtagelse av Kommunekredtitt Norge A/S. Kommunekreditt eies i dag av Kreditkassen.

Eksportfinans eies av i hovedsak norske forretnings- og sparebanker i fellesskap. Kommunekreditt kan ved å bli et datterselskap av Eksportfinans nyte godt av denne institusjonens spesielt gode rating i det internasjonale innlånsmarkedet. Den løsning det her legges opp til vil styrke konkurransen når det gjelder langsiktige kreditter til kommunene. Det vil være særlig positivt for små og mellomstore kommuner som ikke har samme mulighet som de største kommunene til å ta opp lån over obligasjonsmarkedet. Samtidig vil denne løsning gjøre det mulig for norske forretnings- og sparebanker gjennom samarbeidet i Eksportfinans å øke sin konkurransekraft i forhold til store utenlandske finansinstitusjoner, samt i forhold til den statlige Kommunalbanken.

Det dreier seg med andre ord om en fremtidsrettet løsning hvor en serie av Regjeringens og Stortingets mål for finansnæringene og strukturen på finansmarkedet blir ivaretatt:

· Økt konkurranse når det gjelder langsiktige lån til kommunene.
· Økt konkurransekraft for norsk bankvesen.
· Mulighet for norske banker til å delta i konkurransen om kommunekreditter på linje med statens kommunalbank og store utenlandske finansinstitusjoner.’
· Etablering av enda et finansielt kompetansemiljø i Midt-Norge, nemlig innenfor kommunefinansiering.
· Utvikling av et distriktsbasert alternativ til det sentraliserte finansmiljø.

De reelle hensyn i denne sak taler med andre ord entydig og klart i retning av å gi Eksportfinans fortsatt dispensasjon fra eierbegrensningsregelen ved overtagelse av Kommunekreditt. Finansieringsvirksomhetsloven gir også klar hjemmel for en slik dispensasjon, bl.a. hvor det foreligger «særlige hensyn», jfr. finansieringsvirksomhetslovens §2-2, 2. ledd nr. 9. Stortinget har forutsatt at det skal kunne gis dispensasjon i spesielle tilfeller som dette. Det fremkommer bl.a. av Stortingets vedtak under behandlingen av Innst. S. nr. 287 (1996-97), hvor Stortinget la til grunn følgende retningslinjer for praktiseringen av unntaksbestemmelsene:

«Flertallet vil bemerke at de premisser for lovforståelsen som er gitt foran ikke forhindrer muligheten til unntaksvis å bruke lovens dispensasjonshjemmel for eksempel når det gjelder spesielle, begrensede samarbeidskonstellasjoner som kan styrke de eier- og maktspredningshensynene som loven skal fremme».

Daværende stortingsrepresentant Gudmund Restad stemte for disse formuleringene. Det samme gjorde, foruten Høyre, samtlige representanter for de nåværende regjeringspartiene. Formuleringene ble tatt inn i innstillingene og vedtaket nettopp med sikte på den type avgrensede samarbeidskonstellasjoner som Eksportfinans/Kommunekreditt innebærer. Eksportfinans har da også fra før dispensasjon fra eierbegrensningsregelen. Finansdepartementet bebudet sist sommer at det kunne antas å ta ca. 8 uker fra Kredittilsynet avga sin innstilling i saken, til departementets avgjørelse forelå. Nå er vi inne i den åttende uken uten at det foreligger noe vedtak fra finansministerens side.

I den forholdsvis lange tid som er gått siden Regjeringen bebudet at den skulle satse på å flytte statlige finansinstitusjoner til Trondheim, er ikke en eneste institusjon flyttet. På den annen side er Kommunekreditt en viktig finansinstitusjon som har et sterkt ønske om å få flytte til Trondheim, men ikke trenger annen «oppmuntring» enn at Regjeringen gir de nødvendige tillatelser, bl.a. dispensasjon fra eierbegrensningsregelen. Det er ingen grunn til å forhale eller trenere denne saken lenger.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Saken er nå til avsluttende behandling i departementet.