Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:64 (1998-99)
Innlevert: 17.11.1998
Sendt: 18.11.1998
Besvart: 25.11.1998 av kulturminister Anne Enger

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Senkningen av «Blücher» 9. april 1940 ga Kongen, Regjering og Storting tid til å flykte fra Oslo til Elverum. Dagen etter stanset en norsk styrke tyskerne på Midtskogen. Norsk ære og selvfølelse var dermed reddet. Kongen kunne forberede sitt nei og Hambro sikre «Elverumsfullmakten». I dag er minnestenen og museet på Midtskogen i fullstendig forfall p.g.a. uavklarte ansvarsforhold mellom grunneier og kommunen. Hvordan vil statsråden rette opp denne uverdige tilstanden?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Vedrørende minnesteinen synes det ikke å foreligge uavklarte ansvarsforhold mellom grunneier og kommunen. Det foreligger en tinglyst festekontrakt fra 1989 for et fem dekar stort område rundt minnesteinen. Etter pkt 3 i nevnte kontrakt har festeren, Elverum kommune, rett til opparbeidelse av veier, parkeringsplasser og parkmessige arbeider på arealet. Etter kontraktens pkt 4 skal imidlertid anlegget ikke være til hinder for bortfesters rett til utkjøring av tømmer m.m. Dette skal skje på en slik måte at anlegget ikke skades.

Fra Elverum kommune har Kulturdepartementet i telefaks 20. november 1998 fått opplyst at minnesteinen og området rundt er opparbeidet og i god stand. Kommunens parkvesen har driften av dette. Grunneiers tømmerdrift er i henhold til kontrakt og har denne gang tatt ut hogstmodent tømmer for kanskje de nærmeste to tiår.

Midtskogen Minnemuseum er en samling krigsminnegjenstander bygd opp av en lokal forsvarsforening, og som etter avtale med den tidligere eieren av Midtskogen gård var plassert i et stabbur på bruket. Den nye eieren har imidlertid ikke villet fornye denne avtalen. Materialet er derfor midlertidig oppbevart annet steds. Det blir arbeidet med å finne fram til ny lokalisering.

I denne sammenhengen kan også opplyses at Glomdalsmuseet arbeider med å etablere en permanent militærhistorisk utstilling med tittelen Fra Christian IVs krigsordonnans til Rena leir. Halvparten av utstillingsarealet er tenkt viet kamphandlingene i 1940 og okkupasjonstida 1940-45 i Hedmark. Glomdalsmuseet har tilbudt Midtskogen Minnemuseum å plassere relevante deler av samlingen i denne utstillingen, men det er ikke oppnådd enighet om dette. Departementet har fått opplyst fra Hedmark fylkeskommune v/Kulturseksjonen at den er innstilt på å ta kontakt med de involverte parter vedrørende det uløste spørsmålet om framtidig plassering av samlingen Midtskogen Minnemuseum.