Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:73 (1998-99)
Innlevert: 23.11.1998
Sendt: 23.11.1998
Besvart: 30.11.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Norsk næringsliv skal intensivere jakten på nye kunder ved å gå løs på foreldre og barn, blant annet ved å bruke barselsavdelinger og helsestasjoner. Dette ble slått fast av leketøysgiganten Ringo på konferansen:" Kids har du råd til å overse dem ? "
Hvilken oppfatning har helseministeren av denne kampanjen fra næringslivet, eventuelt hva vil han gjøre for å hindre at helsestasjoner og barselsavdelinger blir tumleplasser for slike kampanjer ?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Barselavdeling og helsestasjonen er arenaer der samhandlingen mellom bruker og hjelpepersonell er avhengig av tillit og trygghet for å kunne fungere til brukernes beste. Dette er fagpersonene på disse arenaer seg svært bevisste da tjenesten ikke er obligatorisk på samme måte som skolen eksempelvis er.

Det ville være å gå på tvers av disse tjenesters grunntanke, funksjon og arbeidsmetoder dersom en gir adgang for kommersielle interesser på disse arenaene. Helsepersonellets funksjon som hjelper kan bli svekket ved at personellets rolle blir utydelig for brukeren. ( Vil helsesøster egentlig hjelpe eller vil hun skaffe kunder?) Det er viktig å bevare tjenestens hjelperolle i dens opprinnelige hensikt for å sikre tillit og troverdighet blant brukerne.

Det har til ulike tider vært reist spørsmål om slike forhold, bl.a. ble det i 1968 skrevet et rundskriv fra Helsedirektoratet med følgende tittel: "Reklamevirksomhet på sykehus og andre helseinstitusjoner". Dette bør fornyes og tilpasses dagens realiteter. Initiativ vil bli tatt til dette.

Jeg synes også det er viktig å understreke den økende bevisstheten blant foreldre og barn og unge selv når det gjelder dette reklame og medietrykket. Det blir også viktig å støtte opp under denne bevisstgjøringen og motivere til medvirkning til at både foreldre og barn kan velge produkter ut fra egne behov og ikke ut fra reklamens og kommersielle virksomheters behov for inntjening og ekspensjon.