Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:71 (1998-99)
Innlevert: 20.11.1998
Sendt: 20.11.1998
Besvart: 26.11.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Hvilken juridisk hjemmel har flyselskapene for å holde flypassasjerer innesperret i en maskin på flyplassen i timevis ved forsinkelser for å hindre dem i å gå over til et konkurrerende selskap?

Begrunnelse

Dereguleringen av flytrafikken har i de senere år ført til skjerpet konkurranse mellom flyselskapene. I enkelte tilfeller kan utviklingen ha en gunstig effekt på passasjerene i form av lavere priser. For service og punktlighet har dereguleringen betydd en kraftig forverring. Selskapene samarbeider ikke lenger, og de kriger om kundene. Konkurransen fører bl.a. til at passasjerene tas ombord selv om selskapet vet flighten blir forsinket. Dette for å hindre at passasjerene går over til et konkurrerende selskap.

Jeg har de siste to ukene mottatt en rekke henvendelser fra flypassasjerer som har opplevd å miste flighter fordi de ble holdt innesperret i et fly på bakken i lengre tid. Særlig for passasjerer uten innsjekket bagasje må det være en rett å få skifte flyselskap hvis muligheten er der til å ta av før den maskinen de sitter fast i.

NSB, Oslo Sporveier og andre offentlige kollektivmidler har måttet tåle mye kritikk når de har en forsinkelse. Det er kanskje på tide at samme søkelys settes på flyselskapene.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Luftfartsloven regulerer ikke den aktuelle problemstilling. En flybillett innebærer en privatrettslig kontrakt om transport mellom angitte punkter mellom flyselskapet og passasjeren. For kontrakten gjelder visse vilkår som fremgår av selskapenes befordringsvedtekter. I befordringsvedtektene er det normalt tatt forbehold om forsinkelser og lignende forhold.

Når passasjerene tas om bord i flyet før det er helt klart til å takse ut og ta av fra flyplassen, har dette som regel sin bakgrunn i flyselskapenes tildelte tidsluke for avgang (luftromslots). Ved at passasjerene sitter om bord i fartøyet, vil det aktuelle fartøy raskt kunne nytte eventuelle slots som blir ledig på kort varsel. På denne måte vil flyet kunne gå tidligere enn det ellers ville dersom flyet først tok passasjerene om bord når alt var klart. Ved dette begrenses forsinkelsene. På samme måte vil det være aktuelt å ta passasjerer om bord under de siste forberedelsene til flyvningen.

Det er således alltid en mulighet for at omstendigheter kan oppstå som forsinker flyvningen etter at passasjerene er tatt om bord. Disse omstendigheter vil oftest utbedres raskere enn det vil ta for passasjerene å gå ut av flyet for så igjen å gå om bord når alt er klart. Det kan imidlertid inntreffe uforutsette omstendigheter som skaper ytterligere forsinkelser og som vanskelig kunne forutses da

ombordstigning ble igangsatt, eksempelvis at flyet må av-ises.Flyselskapene er normalt interessert i å hjelpe passasjerene over på alternative fly når forsinkelser oppstår. Dette gjelder spesielt for passasjerer som har videreforbindelser. Ved at passasjerene når sine fly på andre flyplassknutepunkt, vil flyselskapene spare utgifter med overnatting for passasjeren samt unngå den negative følelsen slike opplevelser skaper for den reisende. I en konkurransesituasjon er det viktig med fornøyde kunder.

Jeg er selvfølgelig enig i at å holde passasjerer om bord på flyet med den hensikt å forhindre de reisende i å nytte andre flyselskap ikke vil være akseptabelt. Luftfartsverket har imidlertid ikke registrert det som noe problem at selskap tar passasjerer om bord for tidlig i den hensikt å forhindre de reisende i å nytte andre flyselskaper. Jeg forstår at det kan fremstå som urimelig og frustrerende for passasjerene at de må sitte om bord og vente på avgang. På dette området har flyselskapene en viktig oppgave hva angår informasjon. Mitt generelle inntrykk er imidlertid at flyselskapene gjør sitt for å bidra til at situasjoner med forsinkelser håndteres på best mulig måte for de reisende.