Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til bistandsministeren

Dokument nr. 15:45 (1996-97)
Innlevert: 02.12.1996
Sendt: 02.12.1996
Besvart: 04.12.1996 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Aftenposten har i en rekke avisoppslag avdekket at konsulenter i Palestina mottar meget høy lønn, i tillegg til at de får en rekke tilleggsgoder som gratis reiser for ektefelle. Synes bistandsministeren at de betingelser som Aftenposten har avdekket er akseptable, og mener hun det er mulig å skaffe oppslutning blant det norske folk for et fortsatt høyt bistandsnivå når bistandsarbeidere får slike betingelser?"

Begrunnelse

Kari Nordheim-Larsen (A)

Svar

Kari Nordheim-Larsen: Det vises til ovennevnte spørsmål av 2. desember d.å. vedrørende betingelser for konsulenter i de palestinske områder.

La meg innledningsvis vise til at bruk av konsulenter i mange sammenhenger inngår som en nødvendig del av norsk bistand. I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 19 (1995-96) ga Stortinget sin tilslutning til økt satsing på kompetanse- og institusjonsutvikling i norsk bistand. Bruk av konsulentbistand vil være et element i oppfølgingen av denne satsingen. Behov for konsulenthjelp varierer imidlertid sterkt. En rekke faktorer spiller inn, bl.a. om planer må utarbeides fra grunnen av og om det er tilgjengelig kompetanse og kapasitet på mottakersiden. Krav til hurtig fremdrift i planlegging og gjennomføring av utviklingstiltak må også tillegges vekt. Ved bruk av konsulenttjenester er det viktig å sikre at utvelgelse av konsulenter skjer på en ryddig måte. Når det gjelder lønn og andre betingelser, skal det legges vekt på å oppnå en lavest mulig pris for den aktuelle tjeneste. Kontraktsforhandlinger skal skje med dette som utgangspunkt.

NORADs erfaring er at prisnivået for norske konsulentselskaper med bistandsrelevant kompetanse normalt er 80000-110000 kroner pr. månedsverk. Dette skal bl.a. dekke lønn, sosiale kostnader og generelle driftskostnader for selskapet. Utgifter til diverse utstyr (PC, transport m.v.) som er nødvendig for oppdraget, kan komme i tillegg til månedsraten. Slikt utstyr tilfaller normalt mottaker av bistanden når oppdraget er fullført.

Bruk av konsulenter i statsadministrasjonen er et omfattende problemkompleks. Allerede før de aktuelle sakene kom opp, hadde Utenriksdepartementet tatt skritt for å iverksette en kritisk gjennomgang av om dagens system for kjøp av slike tjenester sikrer en effektiv utnyttelse av norske bistandsmidler. Vurderingen vil omfatte kjøp av tjenester foretatt både av Utenriksdepartementet og NORAD og kjøp som andre lands myndigheter foretar på bakgrunn av avtale om norsk finansiering.