Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:87 (1998-99)
Innlevert: 03.12.1998
Sendt: 03.12.1998
Besvart: 11.12.1998 av kulturminister Anne Enger

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Det har i flere år vært uenighet mellom Staten og Oslo kommune om Oslos egenbidrag til igangsettelse av Oslo Middelaldermuseum. I høst bevilget Oslo Bystyre 100 millioner til prosjektet. Vil Kulturministeren ta initiativ til i samarbeid med Oslo kommune få utarbeidet en tidsplan, framdriftsplan og finasieringsplan for prosjektet Oslo Middelaldermuseum?

Begrunnelse

Kulturdepartementet og Oslo kommune har i flere år kranglet om ansvaret for å få igang arbeidet med å ta vare på de verdifulle arkeologiske skattene som finnes i middelalderbyen i Gamle Oslo. Problemet har nok langt på veg vært Oslo kommune, som ikke har vært villig til å gå inn med egenandel. Nå bevilger Oslo bystyre 100 mill. kroner for 1999. Grunnlaget er dermed lagt for å få utarbeidet en framdriftsplan og en tidsplan for prosjektet Oslo Middelaldermuseum og få utredet alternative finansieringsmåter og kilder. Dette må Kulturdepartementet ta hovedansvaret for i samarbeid med Miljøverndepartementet og Oslo kommune. Det er viktig at Staten og Oslo kommune snarest setter seg sammen for å drøfte middelaldermuseet.

I dette området finnes Nordens største sammenhengende bevarte kulturminneområde fra middelalderen. Oslo Middelalderby var et område som lå mellom Alna, Oslofjorden og Hovinbekken. Det dreier seg bl.a. om den søndre delen, med restene etter Kongsgården og deler av den såkalte almuens område med ruiner etter Clemetskirken og rester etter Nicolaikirken. Dette området avgrenses i dag i vest av veien som delvis går i bro fra Mosseveien, i nord av Bispegata, i øst av traseen for Vestre strete og dagens bebyggelse, og i sør av det tidligere utløpet av Alna. Men også den nordre del av middelalderområdet, med ruinene etter bispens domene - Bispeborgen, Halvardkirken, Olavsklostret og Korskirken.

Det dreier seg ikke bare om Oslo Bys opprinnelse. Her ligger mye av Norgeshistorien begravet.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: NOU 1991: 31 Oslo Middelaldermuseum inneholder et forslag om å etablere et museum innenfor en investeringsramme på 85 mill kroner. Byrådet i Oslo initierte i 1997 utarbeidelsen av en mer vidtgående handlingsplan - OSLO MIDDELALDERBY - park og museum - avgitt 15. mai 1998. Denne planen omfatter etablering av park kostnadsregnet til 132 mill kroner, etablering av museum til 245 mill kroner, samt ikke estimerte kostnader som kompensasjon til nåværende leietaker og arealerverv, der eier (NSB) har antydet en verdi for sine arealer og det tidligere lokomotivverkstedet på 50-100 mill kroner. Dvs. at kommunens prosjektplan forutsetter en samlet investeringsramme av en helt annen størrelsesorden enn det som var lagt til grunn i den statlige utredningen. Prosjektet, slik det er presentert i kommunens handlingsplan, er dessuten noe langt mer enn et rent museumsprosjekt.

Jeg er enig med spørsmålsstilleren som i begrunnelsen understreker de historiske verdiene knyttet til middelalderruinene på Sørenga. Det er åpenbart viktig både å sikre og legge bedre til rette for formidling av den historiske grunnen der. Dette vil ikke minst representere et viktig byutviklingstiltak for Oslo indre øst. Men selv denne delen av planen, som i kommunens handlingsplan er forutsatt gjennomført før et eventuelt museumsprosjekt, vil alene fordre betydelige investeringer utover de ressurser kommunen til nå har avsatt til formålet.

Departementet oppfatter saken slik at selv om kommunen har bevilget 100 mill. kroner til tiltaket, må det investeres betydelig mer før man kommer til de faser av prosjektet der museet forutsettes realisert.

Statlig engasjement i dette prosjekt må med hensyn til omfang og innpassing i tid vurderes i en budsjettmessig sammenheng. Dette innebærer at det på nåværende tidspunkt vil være vanskelig å gi forpliktende uttalelser om statlig engasjement når det gjelder denne sak.