Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:89 (1998-99)
Innlevert: 04.12.1998
Sendt: 04.12.1998
Besvart: 11.12.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Arbeidskontoret i Brennåsen og Søgne Kommune har hatt et godt samarbeid for å få arbeidsledig i jobb gjennom Søgne Jobbsenter. Det har vært ønske om å videreføre dette arbeidet som ledd i attføringsarbeidet. Fylkesarbeidskontoret i Vest-Agder har avslått søknaden med henvisning til både brudd på lovhjemler, regelverk og at det er ikke er ønskelig av arbeidsmarkedsfaglige/ -politiske grunner.
Er statsråden enig i at et slikt samarbeid med en kommune ikke er ønskelig av faglige/og politiske årsaker?

Begrunnelse

Arbeidskontoret i Vest-Agder gir i brev til Arbeidskontoret i Brennåsen vedrørende kurs ved Søgne Jobbsenter utrykk for en del holdninger knyttet til bruk av samarbeidspartnere som i dette tilfellet primært er et senter knyttet til Søgne Kommune, men også mer generelle holdninger til bruk av andres kompetanse enn sin egen som det er grunn til å spørre om er i tråd med regjeringens syn. Jeg tillater meg derfor å sitere fra brevet som er datert 10/11 - 98 og undertegnet av fylkesarbeidssjef Hilde Høynes.

"Det er heller ikke ønskelig å gjennomføre grunnet arbeidsmarkedsfaglige/-politiske årsaker. Informasjon, avklaring, veiledning og oppfølgning overfor arbeidssøkere er arbeidsmarkedsetatens oppgave.
Sitat fra P-99 " Målrettet arbeidsmarkeds- og veiledningsbistand er en forutsetning for at etaten skal lykkes med et aktivt formidlingsarbeid. Gruppebasert og individuell informasjon og veiledning, både overfor yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere, understøtter egenaktiviteter ved at den enkelte tilegner seg nødvendig kunnskap om mulighetene på arbeidsmarkedet og etatens tjenester og tiltak".
Dette står i avsnitt 3.1. "Bistå arbeidssøkere med å få arbeid", og er etatens hovedmål 1.
Det skulle være unødvendig å understreke at overstående er en av etatens kjerneoppgaver , og naturligvis ikke skal være gjenstand for "outsorcing".
Videre skrives det lengre nede i brevet.;
"Fylkesarbeidskontoret mener at det i en større sammenheng og lengre perspektiv ikke vil tjene etatens politiske legitimitet, eksistensgrunnlag eller ressurstilgang å bruke tiltaksmidler (kap. 1591) eller ytelser forbeholdt dekning av arbeidssøkeres individuelle rettigheter (Kap. 2543) til å kjøpe tjenester som det tilligger arbeidsmarkedsetaten ved arbeidskontorene å produsere"

PÅ bakgrunn av de hensyn som her er lagt vekt på av fylkesarbeidssjefen er det grunnlag for å spørre om det er den enkelte arbeidsledige og attføringstrengende som er fokuset for arbeidsmarkedsetaten eller om det er egen etats arbeid og eksistens. Derfor ber jeg om å få vite om statsråden er enig i de politiske føringer som her fremføres.

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Det overordnede målet for arbeidsmarkedspolitikken er å legge til rette for et effektivt fungerende arbeidsmarked. Et slikt arbeidsmarked kjennetegnes ved at arbeidssøkere kan besette ledige jobber raskt uten at lønns- og kostnadspress oppstår. Samtidig skal et effektivt fungerende arbeidsmarked bidra til høy yrkesdeltakelse og gi innpass også for grupper som har problemer med å komme inn eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet.

De mer konkrete utfordringene dette stiller arbeidsmarkedspolitikken overfor i 1999, er knyttet til å mobilisere arbeidskraft, samt å utnytte den gode utviklingen på arbeidsmarkedet til å få formidlet grupper som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. For å møte disse utfordringene vil etaten samarbeide nært med statlige etater, kommuner, fylkeskommuner og partene i arbeidslivet. Samarbeidet vil omfatte både samordning av tilbudet til ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere og planlegging og gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsmarkedspolitikken er nærmere beskrevet i Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettproposisjon som har vært til behandling i Stortinget. Budsjettet ble i store trekk vedtatt i tråd med regjeringens forslag. Tiltakene for ordinære arbeidssøkere ble imidlertid redusert med 100 millioner kroner.

Det er opp til etaten selv å fordele ressurser og foreta lokale tilpasninger innenfor sentrale retningslinjer i St prp nr 1 og tildelingsbrev for 1999.

Arbeidsdirektoratet bekrefter at det lokale arbeidskontoret har informert Søgne kommune om at arbeidskontoret innenfor tildelt planramme, ikke kan finansiere etatseksterne jobbklubber i 1999. Arbeidskontoret legger til grunn at det planlagte nivået på ordinære arbeidsmarkedstiltak i 1999 ikke gir grunnlag for en videreføring av eksternt kjøpte tjenester. Eksterne jobbklubber er ett av de tiltak hvor det ikke planlegges aktivitet i 1999 ut over eventuelle avtaler fra inneværende år.Jeg er av den oppfatning at det må være opp til arbeidskontorene å bruke ressursene innenfor de gitte overordnede retningslinjene, slik de finner best ut fra lokale arbeidssøkere og arbeidsgiveres behov.