Skriftlig spørsmål fra Morten Olsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:93 (1998-99)
Innlevert: 07.12.1998
Sendt: 07.12.1998
Besvart: 14.12.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Morten Olsen (A)

Spørsmål

Morten Olsen (A): Vil statsråden bidra til at Statsbygg gjennomfører inngått avtale med Østfold Fylkeskommune, slik at samlokalisering av høyskoles virksomhet på Remmen, kan finne sted?"

Begrunnelse

Jeg viser til spørsmål i Stortingets spørretime 17/12-97 der statsråden svarer "….derfor vil det innan kort tid verte gjeve klarsignal frå departementet i saka, og då vil prosjektet kunne vidareførast".
Statsbygg og Østfold Fylkeskommune har, etter det jeg erfarer, kommet til en avtale, men allikevel står saken i stampe. Jeg viser til mitt tilleggsspørsmål, (17/12) der arealbåndleggingen og tidsperspektivet i saken fremheves som kritiske faktorer. Leiekontraktene i Os allé, der deler av virksomheten i dag er lokalisert, går ut i 2000 og 2001. Det er derfor viktig at det blir tatt et initiativ i saken, som statsråden ga løfte om 17/12-97.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Samlokalisering av Høgskolen i Østfold på Remmen i Halden omfatter et nybygg på 12 300 m2 og ombygging av 11 500 m2. Kostnadsrammen for prosjektet på 272 mill kroner er godkjent av Finansdepartementet.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet uttalte i brev av 2. april 1998 til Statsbygg at resultatet av forhandlingene mellom Østfold fylkeskommune, Halden kommune og Statsbygg kunne godtas. Departementet ba derfor Statsbygg om å kjøpe tomtearealer og de nødvendige deler av eksisterende bygningsmasse i Remmenanlegget for å føre opp et nybygg og bygge om eksisterende lokaler til bruk for Høgskolen i Østfold.

Statsbygg har på dette grunnlag innledet forhandlinger med Halden kommune og Østfold fylkeskommune. Det foreligger nå forslag til avtaler som innebærer at Halden kommune og Østfold fylkeskommune selger tomt og eierandeler i Remmenanlegget og leier lokalene av Statsbygg fram til fylkeskommunen har bygd nye lokaler til Christian August videregående skole. For at Statsbygg skal undertegne avtalen, opplyses det at de trenger en bindende avtale med KUF om husleiebetaling fra det tidspunkt fylkeskommunen flytter fra lokalene.

På grunn av den generelle økonomiske situasjonen har Regjeringen foreslått at det ikke skal settes i gang nye statlige byggeprosjekter i 1999. Prosjektet på Remmen har et omfang som gjør at det ikke kan realiseres ved omdisponering innenfor departementets budsjettrammer. Prosjektet må derfor innpasses på prioritetslisten for nye byggeprosjekter i universitets- og høgskolesektoren. Jeg vil likevel legge vekt på å videreføre planleggingsarbeidet, slik at igangsetting av prosjektet kan skje raskt etter at startbevilgning et gitt.

På denne bakgrunn må jeg komme tilbake til en nærmere vurdering av dette prosjektet i forbindelse med neste års forslag til statsbudsjett.