Skriftlig spørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:55 (1996-97)
Innlevert: 09.12.1996
Sendt: 10.12.1996
Besvart: 17.12.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): En samarbeidsgruppe ledet av Riksantikvaren arbeider med en overordna forvaltningsplan for Røros. Lokalt har det i 1996 vært arbeidet intenst med en trafikkplan for sentrum, i samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, Vegvesenet og NSB. NSB region Nord foreslo øremerking av kr. 5 millioner til dette svært viktige samarbeidsprosjektet, som det eneste miljøprosjektet i forbindelse med Rørosbanen.
Vil statsråden sørge for at NSB kan delta med de planlagte 5 millioner kroner, slik at arbeidet med løsningene på trafikkproblemene i Røros sentrum ikke stopper opp?"

Begrunnelse

Spørsmål om 5 millioner kroner fra NSB (Miljøprosjekt) til tettstedsutvikling i Røros.
Hovedmål: Styrke verdenskulturminnet Røros.
Delmål: Løse trafikkproblemene i Røros sentrum.
Arbeidet med å løse trafikkproblemene er en hovedutfordring i den videre utvikling av Røros. Mangel på parkeringsplasser utenfor bykjerna medfører uholdbare miljøproblemer i sentrum, og er en direkte trussel for vernekvaliteten.
Reguleringsplan for nedre del av byen og stasjonsområdet skal etter planer behandles tidlig i 1997. Planen skal sikre parkeringsareal, samtidig med bl. a. en moderne skyss-stasjonsutforming av NSB. Planarbeidet er utført i et nært og fruktbart samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, Vegvesenet og NSB.
NSB er en krumtapp i dette arbeidet. NSB har stilt sine arealer til rådighet for prosjektet, med muligheter for 250 parkeringsplasser, bussterminal og fullverdig skyss-stasjon. I tillegg må det foretas estetisk opprusting av stasjonsområdet, fordi det i stor grad skjemmer hovedporten til Bergstaden. Nødvendig forskyving av riksvegen forutsettes løst i vegvesenets regi. Det er viktig at økonomien i prosjektet er avklart, slik at arbeidet i marka kan starte mest mulig umiddelbart etter planavklaring.
Når planarbeidet har gått så raskt og kommet så langt skyldes dette i stor grad aktiv holdning og initiativ fra NSB. I den finansieringspakken man utarbeidet i samarbeidsopplegget forutsettes NSB å bidra med 5 millioner kroner. NSB region Nord fulgte opp med forslag om øremerking av 5 millioner kroner til Røros stasjon, som det eneste miljøretta prosjektet vedrørende Rørosbanen. Ved sentral behandling er beløpet tatt ut av planen.
NSB, region Nord har påpekt at satsingen gir et nødvendig miljøløft for Røros, og innser at midlene er nødvendige dersom man skal lykkes med det til nå fruktbare samarbeidet. Betydelige interesser, med Riksantikvaren i fremste rekke, er mobiliserte for å ta et løft. Som et typisk samarbeidsprosjekt er det viktig at alle aktørene følger opp. Bergstadens nasjonale og internasjonale stilling er nokså enestående, og det bør etter min oppfatning være en høyt prioritert oppgave at Samferdselsdepartementet sørger for at NSB følger opp sin fine innsats i "spleiselaget", også økonomisk. Dette er et typisk eksempel på at relativt små midler kan bidra til å utløse en betydelig satsing!

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Jeg har fått opplyst at reguleringsplanen for nedre del av byen og stasjonsområdet etter planen skal behandles tidlig i 1997 og at planen skal sikre parkeringsareal som et tiltak for å redusere biltrafikken i sentrum. Det fremgår at NSB har stilt areal til disposisjon med muligheten for 250 parkeringsplasser, bussterminal og fullverdig skyss-stasjon. I en finansieringspakke som er utarbeidet i samarbeidsopplegget er det dessuten lagt opp til at Jernbaneverket skal bidra med 5 mill. kr til opprustning av selve stasjonsområdet.

Det er ikke avsatt midler til dette prosjektet i det budsjett for 1997 som foreløpig er vedtatt av Stortinget. NSB (nå Jernbaneverket) prioriterte heller ikke dette i sine budsjettinnspill. NSB har derimot i sitt høringsutkast til "Norsk jernbaneplan 1998-2007. Planforslag for utvikling av kjørevegen" innenfor basis og høy økonomisk planramme foreslått avsatt 5 mill. kr til miljøprosjekt på Røros stasjon. Forslaget er å oppfatte som ett av mange viktige prosjekter innen regionens ansvarsområde. Det fremgikk av høringsutkastet at dette var et foreløpig planforslag fra NSBs side.

NSBs endelige forslag til Norsk jernbaneplan 1998-2007 ble oversendt til Samferdselsdepartementet den 1. oktober 1996. Planforslaget er nå til behandling i Samferdselsdepartementet som tar sikte på å kunne legge frem Norsk jernbaneplan 1998-2007 i en stortingsmelding i løpet av vårsesjonen 1997.

Størrelsen på beløpet som det her opereres med til opprustningen av stasjonsområdet, ligger innenfor den fullmaktsgrense som Jernbaneverket selv normalt har frihet til å iverksette innenfor vedtatt budsjettramme til investeringer i kjørevegen, og som derfor heller ikke normalt vil bli spesifisert i plansammenheng. Jeg har imidlertid merket meg tiltaket og vil vurdere dette i sammenheng med det videre arbeidet med Norsk jernbaneplan 1998-2007.