Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:106 (1998-99)
Innlevert: 16.12.1998
Sendt: 17.12.1998
Besvart: 22.12.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det pågår fusjoner og skifte i eierforholdene blant en del oljeselskaper. Vi nevner BP/AMOCO og Statoil/Saga som eksempler, men det er grunn til å anta at med den lave oljeprisen vil flere komme. Har Statsråden vurdert tiltak overfor selskap og ansatte i forbindelse med endring i eierforholdene og fusjonene, og har vi et system i forhold til overførsel av konsesjonsbetingelsene som ivaretar våre nasjonale interesser?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det siste året har oljeprisen vært lav sammenlignet med tidligere, og den fremtidige utviklingen for oljeprisen synes usikker. En vedvarende lav oljepris vil få store virkninger for Norge - både for næringen og statsfinansene.

Blant annet som følge av de lave oljeprisene har vi den siste tiden sett eksempler på fusjoner, allianser og omstruktureringer på eiersiden blant oljeselskapene. Flere av de selskapene som i dag er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel har vært nevnt i slike sammenhenger.

Gjennom petroleumsloven har vi et effektivt system for å sikre at rettighetshaverne på norsk kontinentalsokkel tilfredsstiller de krav til teknisk kompetanse og finansiell styrke som kreves for å være operatør- eller deltakerselskap i utvinningstillatelser.

I de senere år har hovedutfordringen vært et for høyt aktivitetsnivå. Myndighetene innførte derfor i vår en forskyvning av investeringsprosjekter for å bidra til å avdempe etterspørselen i norsk økonomi og investeringene i næringen.

Vedvarende lave oljepriser kan føre til et redusert aktivitetsnivå i næringen og samtidig skape et press mot å gjennomføre effektiviseringstiltak i oljeselskapene. Dette stiller oss overfor nye utfordringer, blant annet av hensyn til sysselsettingen i næringen.

Det viktigste nå synes å være å unngå et for brått fall i aktivitetsnivå de nærmeste årene. Myndighetene vil søke å legge til rette for dette gjennom den generelle politikkutformingen. Direkte tiltak fra myndighetenes side i forhold til det enkelte oljeselskap gjennom konsesjonsverk eller på annen måte fremstår i denne sammenheng ikke som egnede virkemidler.

Når det gjelder de fusjoner som hittil er signalisert innenfor petroleumsindustrien, vil disse finne sted mellom store utenlandske aktører. Fra norsk side skal en formelt samtykke i slike fusjoner i medhold av petroleumsloven. Eventuelle vilkår som stilles ved slike samtykker kan kun være av petroleumsjuridisk eller petroleumsfaglig karakter.