Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:110 (1998-99)
Innlevert: 18.12.1998
Sendt: 18.12.1998
Besvart: 29.12.1998 av kulturminister Anne Enger

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): I forbindelse med festivalstøtteutvalgets fratredelse av sine verv er det kommet frem at det ved vårens tildeling av festivalstøtte ble lagt til grunn direktiver som ikke var i tråd med retningslinjer og kriterier som gjelder ved tildeling av festivalstøtte. Dette medførte at fordelingen av festivalstøtte avvek fra utvalgets faglige vurdering. Hvem ga direktiver om at andre retningslinjer enn de som ble fastlagt av Stortinget skulle legges til grunn ved tildeling av festivalstøtte?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: I St. prp. nr. 1 (1997-1998) ble Stortinget presentert for formål, oppfølging og kontroll med tilskudd til musikkfestivaler. Stortinget sluttet seg til ordningen. I Budsjett-innst. S. nr. 2 (1997-98) la en samlet komite til grunn at: "Siden ordningen er ny går komiteen ut fra at tildelingen for 1998 ikke vil avvike betydelig fra tildeling tidligere år uten at de aktuelle festivaler i god tid har fått melding."

Dette ble tatt inn i Kulturdepartementets tildelingsbrev til Rikskonsertene, datert 20. februar 1998, der det under pkt 9.3 Forutsetning for disponering av tilskuddsmidlene, heter: "Det vises til Budsjett-innst. S, nr. 2 (1997-98) hvor det forutsettes at tildelingen til musikkfestivaler ikke vil avvike betydelig fra tildeling tidligere år uten at de aktuelle festivaler i god tid har fått melding om dette."

Rikskonsertenes fagutvalg hadde på dette tidspunkt allerede utarbeidet forslag til innstilling basert på St.prp. nr. 1 (1997-98), men ble bedt om å gi en subsidiær innstilling der det ble tatt hensyn til Stortingets ønsker og retningslinjer gitt i tildelingsbrevet fra departementet. På grunnlag av de samme føringer valgte Rikskonsertenes styre å legge denne subsidiære innstilling til grunn for fordelingen av festivalstøtten.