Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:129 (1998-99)
Innlevert: 20.01.1999
Sendt: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Stiftelsen Vekst har søkt om økonomisk støtte til videreføring av det 5 årige samarbeidsprosjektet BIPIR. Prosjektet har som formål å bidra til innføring av fornybare energikilder i Russland, og mottok støtte fra Utenriksdepartementet i 1998 med 2,5 mill kroner.
Hvordan vil utenriksministeren medvirke til en rask avklaring om videreføring av støtten for 1999 for å sikre dynamikk i fremdriften av prosjektet?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Utenriksdepartementet er nå i ferd med å foreta en gjennomgang av innkomne søknader under den vedtatte bevilgning for samarbeidsprogrammet med Sentral- og Øst-Europa i 1999. I tillegg til Stortingets bevilgning for 1999 på 55,5 mill.kroner er det også mulighet for å omdisponere en del av de ca 95 mill.kroner som ble overført under denne budsjettpost fra 1998 til 1999. Utover dette vil den vedtatte tilsagnsfullmakt for 1999 på 200 mill.kroner anvendes til planlegging av prosjekter hvor utbetaling vil finne sted i år 2000.

Skulle det vise seg at de midler som er bevilget på statsbudsjettet for 1999 ikke er tilstrekkelig til å opprettholde prosjektaktivitetene på et rimelig nivå, vil Regjeringen komme tilbake til spørsmålet om tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett.

Den satsning som ble påbegynt i 1998 for å bidra til utnyttelse av bioenergi-

ressursene i Russland (BIPIR-prosjektet) er interessant og må sees i et langsiktig perspektiv. Departementet er derfor innstilt på å videreføre støtten til slike prosjekt i årene fremover.