Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:82 (1996-97)
Innlevert: 12.02.1997
Sendt: 13.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Hvordan er muligheten for å bli tildelt prisnedskrivingstilskudd innenfor jordbruksavtalen på korn som er krosset og lagret på eget bruk for bruk som kraftfortilskudd?"

Begrunnelse

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Prisnedskrivingstilskuddet er en del av prissystemet for korn, mel og kraftfÝr under markedsordningen for korn. Ordningen trådte i kraft 1. juli 1995. Hovedtrekkene i markedsordningen er beskrevet i St.prp. nr. 1 (1994-95) Tillegg nr. 8, og som Stortinget sluttet seg til i vedtak 08.12.94.

Prisnedskrivingstilskuddet gis til kjøpere av norskprodusert korn og oljefrø som har inngått kontrakt med Statens Kornforretning om førstehåndsomsetning av korn. Tilskuddet gis som en fast sats pr. tonn for hvete, rug, rughvete, bygg, havre (med 15 % vann) og oljefrø (med 8 % vann). Tilskuddet fastsettes i jordbruksoppgjøret for ett år av gangen, med virkning fra 1. juli hvert år.

Formålet med prisnedskrivingstilskuddet er en direkte regulering av prisforholdet mellom korn og kraftfÝr og sikre en regulert kornomsetning. Uten tilskuddet vil en god del korn kunne omsettes utenom markedsordningen og begrense muligheten for utjevning av kraftfÝrprisene mellom sentrale kornområder og andre jordbruksområder.

Krossensilert korn omfattes ikke av markedsordningen for korn. Det gis heller ikke frakttilskudd til denne type korn. Dersom krossensilert korn skal komme inn under markedsordningen for korn, er det nødvendig å dispensere fra gjeldende forskrift.

Landbruksdepartementet mener at prisnedskrivingstilskuddet på korn innenfor jordbruksavtalen ikke bør utvides til å omfatte korn som er krosset og lagret på eget bruk for bruk som kraftfÝrtilskudd. Hensikten med prisnedskrivingstilskuddet er som nevnt å få korn omsatt innenfor markedsordningen og dermed gi grunnlag for mest mulig like kraftfÝrpriser i og utenfor kornområdene. Krossensilert korn er i første rekke aktuelt som fÝr ved egenproduksjon i marginale kornstrøk og ikke som ordinær handelsvare. Slik sett skiller ikke dette seg fra grovfÝrproduksjon eller korn som hjemmemales og som heller ikke får annet enn arealtilskudd.