Skriftlig spørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:87 (1996-97)
Innlevert: 25.02.1997
Sendt: 26.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): "Hvor stor del er den faktiske produksjonen ved de enkelte olje- og gassfelt i Nordsjøen (hvor Stortinget har fattet vedtak om utbygging) i dag, og hvilket tidsmessig sammenlignbart produksjonsanslag lå til grunn den gang Stortinget fattet utbyggingsvedtak om de samme feltene?"

Begrunnelse

Ranveig Frøiland (A)

Svar

Ranveig Frøiland: Vedlagt følger en tabell som viser den faktiske produksjonen i 1996 for de enkelte oljefelt på norsk sokkel hvor Stortinget har fattet vedtak om utbygging. Videre vises anslag for oljeproduksjonen for 1996 for disse feltene på de ulike tidspunktene da nye feltutbygginger ble vedtatt i perioden 1971 - 1996. Anslagene for allerede vedtatte felt har løpende blitt oppdatert i perioden. Når nye feltutbygginger er blitt vedtatt har en innarbeidet oppdaterte produksjonsanslaget for allerede vedtatte felt og felt i produksjon.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at anslagene for det enkelte felt på tidspunktet for godkjennelse for Plan for utbygging og drift (PUD) i tid strekker seg helt fra begynnelsen av 1970-tallet og fram til 1992. Jeg har derfor valgt også å vise anslagene for de enkelte felt på ulike tidspunktene for å vise utviklingen i anslagene for de allerede vedtatte feltene slik disse har vært innarbeidet i produksjonsanslagene til Revidert nasjonalbudsjett for det enkelte år hvor nye feltutbygginger er blitt vedtatt.

For gassproduksjon og eksport er det ikke gitt tilsvarende feltvise anslag. Norsk tørrgass selges under langsiktige kontrakter. Alle kontraktene som var inngått før Troll-avtalene (1986), omfattet hele det aktuelle feltets reserver. Trollavtalene derimot er volumkontrakter med Troll-feltet som hovedkilde, men med mulighet for leveranser også fra andre norske felt. Norsk gasseksport har i perioden mellom 1980 og 1995 i hovedsak variert mellom 25 og 30 mrd Sm3. Fra 2006 forventes det samlede gassalget fra norsk sokkel å bli mellom 70 og 80 mrd Sm3.

Det foreligger ikke fullgode historiske prognoser for følgende felt: Albuskjell, Cod, Edda, Heimdal, Hod, Lille Frigg, Oseberg vest, Togi, Tommeliten, Tor eller Vest Ekofisk. Produksjonen fra disse utgjorde om lag 3,2 mill sm3 som tilsvarer i underkant av 2 pst av samlet oljeproduksjon.

For Gullfaks er det endelige vedtaket om utbygging gjort i 1985, men utbyggingen er omtalt allerede i St.prp 102 (80-81). I oversikten er det derfor lagt til grunn at utbyggingen ble vedtatt i 1981 da Departementet ba Stortinget om en prinsipiell tilslutning til at feltet skulle bygges ut. For dette feltet har vi prognoser anslått fra høsten 1982.

De siste utbyggingsvedtakene som ble gjort i Stortinget og som hadde produksjon i 1996 var Troll olje og Frøy som ble vedtatt i Stortinget 18/5-1992. Ingen utbygginger som har blitt vedtatt av Stortinget etter 1992 hadde produksjon i 1996.

De feltene som er blitt vedtatt ved kgl. res. og som hadde produksjon i 1996 var Embla (vedtatt 1990), Gyda sør (vedtatt 1993), Yme (vedtatt 1995) og Gullfaks vest (vedtatt 1996). Produksjonen fra disse var i størrelsesorden 3,5 mill sm3 som tilsvarer om lag 2 pst av samlet oljeproduksjon.

Etter 1992 er følgende utbygginger vedtatt av Stortinget: Ekofisk II (1994), Norne (1995), Njord (1995), Visund (1996) og Åsgard (1996).

Vedlegg til svar:Myndig-

hets- Prognosert oljeproduksjon på ulike tidspunkt for 1996

Faktisk

behandlet

oljeprod.

år

"PUD"

RNB78

RNB81

RNB83

RNB84

RNB85

RNB88

RNB89

RNB91

RNB93

RNB94

RNB95

RNB96

(Mill Sm3)

Ekofisk

1973

1,29

1,88

3,13

3,60

3,49

3,34

4,10

5,53

9,00

11,64

11,74

11,94

12,64

13,40

Eldfisk

1975

0,78

1,10

0,66

0,65

0,70

0,71

1,29

1,36

1,66

1,90

1,96

2,28

2,98

2,30

Statfjord

1976

10,83

14,93

14,82

11,10

6,00

7,39

6,22

11,76

13,95

17,05

22,76

20,95

21,98

Valhall

1977

0,29

0,84

0,50

1,20

1,03

1,21

1,40

1,89

3,12

3,67

3,32

4,00

4,03

Ula

1980

0,600,63

0,60

0,56

1,51

1,49

3,26

2,69

2,88

2,89

2,75

2,71

Gullfaks

1981

16,238,90

8,90

8,70

14,60

16,40

17,24

17,08

20,85

27,54

26,88

25,00

Oseberg

1984

11,84

11,84

14,05

13,90

17,80

25,87

28,94

28,64

29,04

28,97

Veslefrikk

1987

2,27

2,27

2,27

3,60

3,56

3,51

4,35

4,40

4,07

Gyda

1987

2,15

2,32

2,34

1,59

2,09

2,04

2,37

2,38

2,24

Draugen

1988

6,186,18

5,37

5,41

5,52

5,79

8,30

8,40

Snorre

1988

9,809,80

9,80

9,96

10,00

11,09

11,37

11,48

Statfjord nord

1990

3,793,79

3,79

1,86

3,20

3,69

3,31

Statfjord øst

1990

3,703,70

3,70

3,70

3,70

3,32

3,36

Brage

1990

4,304,80

4,77

4,79

5,66

6,83

6,40

Heidrun

1991

8,908,90

8,90

11,63

11,63

11,00

12,27

Tordis

1991

3,29

3,29

3,29

3,81

4,88

4,50

Mime

1992

0,03

0,07

0,04

0,00

0,00

0,00

Troll II

1992

8,60

8,60

8,60

8,50

10,10

13,10

Frøy

1992

2,20

2,20

2,34

2,33

2,23

1,77

Sum 19 felt

97,06

2,98

19,56

29,10

25,99

32,18

48,74

66,89

104,15

132,57

144,41

161,80

167,74

169,29

Sum besl før 1985

41,86

2,98

19,56

29,10

25,99

32,18

44,15

46,30

62,61

76,25

87,09

99,37

99,24

98,39

Sum besl etter 1985

55,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,59

20,59

41,55

56,33

57,32

62,44

68,50

70,90