Skriftlig spørsmål fra Oscar D. Hillgaar (Uavh) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:96 (1996-97)
Innlevert: 13.03.1997
Sendt: 13.03.1997
Besvart: 19.03.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uavh): "Vil næringsministeren bidra til at turistbedrifter på Svalbard gis mulighet til å nytte gummibåter ved nødvendig passasjerbefording over Adventfjorden mv. slik Sysselmannen går inn for?"

Begrunnelse

I henhold til Svalbardposten nr. 9 28. februar 1997, har Sjøfartsdirektoratet gitt Svalbrad Safari avslag på søknad om å nytte såkalte Zodiac gummibåter ved befordring av gjester over Adventfjorden. Sysselmannen har tidligere gått inn for søknaden på nærmere vilkår, herunder overlevelsesdrakter til alle og VHF radio ombord.
I forbindelse med avviklingen av tradisjonell næringsvirksomhet på Svalbard, er økologisk forsvarlig turisme et av de viktigste alternative næringsveier. Tatt i betraktning at de omsøkte gummibåter er blant de desidert sikreste transportmåter til sjøs overhodet - i mindre skala nyttes slike sogar til "rafting" i de villeste stryk - og at landstigning medfører minst mulig fare på grunn av liten avstand fra båtripe til strand, så virker Sjøfartsdirektoratets avslag unødvendig formalistisk. Avslaget skal være begrunnet i at fartsområdet rundt Svalbard klassifiseres som "liten kystfart", noe som igjen krever overbygde fartøyer. I den virkelige verden vil antagelig en slik Zodiac med overlevingsdrakt være et tryggere transportmiddel enn et tradisjonelt skrog, selv på Svalbards isfylte østside. Dersom vi ønsker å bidra til en positiv utvikling på øygruppen bør vi vel sikre at næringsutøvere får rammevilkår som er realistiske og forholder seg til de virkelige naturforhold i Arktis.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Fart på Svalbard anses etter forskriftene i utgangspunktet som fartsområde "Europeisk fart". Tilfredsstillelse av krav som for liten kystfart kan imidlertid aksepteres for tidsrommet 1. juni til 30. september. Det forutsettes da blant annet at fartøyet har tilpasset navigasjonsutstyr og redningsutstyr, og er egnet for fart i is (inkudert isforsterkning/ishud).

Gummibåt - som søknaden fra Svalbard Safari gjaldt - tilfredstiller ikke forskriftens minimumskrav til bygging, utrustning og anvendelse for passasjerfartøy i liten kystfart. Sjøfartsdirektoratet fant det derfor ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å utstede sertifikat for denne type fartøy til slik anvendelse. Normal passasjerbefordring med åpen gummibåt tillates bare i helt innelukket farvann, altså 4 fartsområder mindre enn det trafikken på Svalbard kommer inn under.

Imidlertid er dette ikke å anse som passasjerbefordring i vanlig betydning, og jeg er enig med spørsmålstiller i at det er viktig å opprettholde og utvikle turisme som er innenfor det økologisk forsvarlige i Svalbardområdet. Jeg har derfor bedt Sjøfartsdirektoratet å vurdere om det er mulig å fastsette spesielle sikkerhetskrav for den type aktivitet det her er snakk om. Forutsetningen må være at den kan gjøres minst like sikker som vanlig passasjerbefordring.