Skriftlig spørsmål fra Terje Søviknes (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:144 (1998-99)
Innlevert: 03.02.1999
Sendt: 04.02.1999
Besvart: 12.02.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Terje Søviknes (FrP)

Spørsmål

Terje Søviknes (FrP): Konkurransetilsynet har påpekt at overføringsavtalen, forvaltet av Statens Pensjonskasse, i dag legger hindringer i veien for fri konkurranse innen tjenestepensjon i offentlig sektor, særlig i forhold til kommunale virksomheter og aksjeselskaper.
Hva vil ministeren gjøre for å unngå at enkelte livsforsikringsselskaper favoriseres i forhold til medlemskap i overføringsavtalen, og hvilke tiltak vil ministeren iverksette slik at fri konkurranse kan etableres på området?

Begrunnelse

Overføringsavtalen, forvaltet av Statens Pensjonskasse, legger i dag hindringer i veien for fri konkurranse innefor tjenestepensjon i offentlig sektor.

Konkurransetilsynet har i brev av 04.11.98 til Arbeids- og administrasjonsdepartementet påpekt dette forholdet, samt de konkurransemessige hindringer til fordel for enkelte aktører i markedet.

Når stadig flere kommuner skiller ut virksomhet i kommunale selskaper og aksjeselskaper er det viktig at disse selskapene blir knyttet opp mot overføringsavtalen, slik at de arbeidstakere som opplever usikkerhet rundt sine pensjonsrettigheter kan få klarhet i dette og full mobilitet som var overføringsavtalens hensikt.

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Jeg oppfatter det slik at De ønsker svar på spørsmål vedrørende konkurransemessige forhold rundt overføringsavtalen.

De stiller to konkrete spørsmål vedrørende det ovennevnte.

Det første spørsmålet er hvilke tiltak jeg vil gjennomføre for å unngå at enkelte livselskaper favoriseres i forhold til medlemskap i overføringsavtalen.

I den anledning ønsker jeg å påpeke at det kun er ett tilfelle der slik favorisering skjer. Det konkrete tilfellet gjelder tjenestemenn i en bestemt virksomhet som var ansatt pr 31.12.97. Dette vedtaket er av 5 års varighet. Det er dermed ikke korrekt at slik favorisering er hovedregelen, slik det kan oppfattes i brevet fra Konkurransetilsynet av 4.11.98. I de tilfeller private livselskaper administrerer pensjonsordningen for kommuner, er det kommunene selv, og ikke det private livselskap, som er tilknyttet overføringsavtalen. Grunnen til dette er at det er kommunen, og ikke livselskapet, som garanterer økonomisk for fremtidige pensjons-forpliktelser.

Det andre spørsmålet De stiller er hvilke tiltak jeg vil iverksette slik at det etableres fri konkurranse på området.

Regjeringen har besluttet å nedsette et partsammensatt utvalg for å vurdere ulike spørsmål vedrørende overføringsavtalen, der også konkurransemessige forhold vil bli vurdert.

Regjeringen har bestemt at utvalget skal være bredt sammensatt med representanter fra Norges forsikringsforbund, konkurransepolitiske myndigheter, Kredittilsynet, ulike departementer og offentlige tjenestepensjonsordninger.

Regjeringen tar sikte på at arbeidet påbegynnes i løpet av vinteren -99.