Skriftlig spørsmål fra Paul Chaffey (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:105 (1996-97)
Innlevert: 03.04.1997
Sendt: 07.04.1997
Besvart: 14.04.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Norske Hydro har 38% eierandel i joint ventureselskapet Hydro S&S som produserer plast i India. I denne plastproduksjonen benyttes miljøgiften kadmium. Kadmium er forbudt som fargestoff i polypropen-plast i Norge, men brukes til nettopp slik produksjon av Hydro i India. Plastproduksjonen til Hydro i India er et skremmende eksempel på at norske bedrifter engasjerer seg i miljøskadelig produksjon i utlandet. Hva vil Handelsministeren gjøre for at Hydro stanser plastproduksjon ved bruk av kadmium i India?"

Begrunnelse

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: I min redegjørelse for Stortinget den 10. oktober 1996 om handel og menneskerettigheter viste jeg til at globaliseringen av økonomien og næringslivet er et faktum. Norske bedrifter etableres utenfor våre grenser og opererer i markeder med ulik økonomisk utvikling og uvante styresett sammenlignet med våre forhold. Det er et faktum at regelsettene, for eksempel på miljøområdet, ikke er ensartede. Jeg påpekte videre at etisk engasjement ikke stopper ved nasjonalstatens grenser. Vi kan ikke ha en moral for hjemmebruk og en for utebruk. Norsk Hydro har ved brev av 8. april 1997 gitt en orientering om Hydro S&S og bruken av kadmiumholdige fargestoffer. I brevet gir blant annet selskapet uttrykk for at bruken av kadmiumholdige fargestoffer skal fases ut og at det for tiden arbeides med å etablere en utfasingsplan. Hydro opplyser videre at selskapet vil gjennomføre en helse, miljø- og sikkerhetsgjennomgang av alle selskap i India som Hydro S&S er engasjert i. Gjennomgangen er planlagt gjennomført i slutten av mai 1997. Det opplyses videre om at Hydro er i ferd med å øke sin eierandel i Hydro S&S, og vil dersom dette går i orden, bli majoritetseier. I tråd med selskapets praksis vil dette i følge Hydro innebære en mye tettere oppfølgning av helse, miljø- og sikkerhetsforholdene enn det som er praksis for minoritetsinteresser. Hva generelt angår statens opptreden som majoritetsaksjonær i et børsnotert selskap som Norsk Hydro ASA, viser Nærings- og handelsdepartementet til redegjørelsen i St.prp. nr. 33 for 1993-94, som gjaldt den siste kapitalutvidelsen i Norsk Hydro ASA. Blant annet vil forvaltningen av selskapet, herunder ledelsen av den forretningsmessige virksomheten, høre under styret og administrerende direktør. Bedriftsforsamlingen skal føre tilsyn med styrets og administrerende direktørs forvaltning av selskapet. Statens eierinteresser utøves i hovedsak gjennom deltakelse på generalforsamlingen. Departementet vil generelt sett ikke være informert om selskapets eller datterselskapenes løpende prosjekter. På denne bakgrunn vil det ikke være aktuelt for departementet å kontakte Norsk Hydro ASA med sikte på å få bruken av kadmium stoppet. Jeg registrerer imidlertid med tilfredshet at Hydro tar saken alvorlig, og at bruken av kadmium ventelig vil bli utfaset. Departementet har tatt initiativ til konkret å videreutvikle de samarbeidsrutiner vi har med bedrifter som engasjerer seg ute. Jeg vil spesielt nevne at vi har etablert "møteplassen" i Nærings- og handelsdepartementet, der problemer, utfordringer og samarbeidsprosjekter kan drøftes med norske selskaper, inkludert Norsk Hydro ASA.