Skriftlig spørsmål fra Liv Marit Moland (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:151 (1998-99)
Innlevert: 04.02.1999
Sendt: 05.02.1999
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 12.02.1999 av finansminister Gudmund Restad

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): En enslig forsørger har søkt i sin hjemkommune om å få nedsatt skatt på grunn av lav skatteevne.
I behandlingen av saken er barnetrygden lagt til inntekten, og inntekten er dermed kommet over grensen for å få nedsatt skatt.
Hvordan vurderer statsråden en slik saksbehandling?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: I henhold til skatteloven § 78 nr 2 kan det gis skattebegrensning når skattyter har så lav inntekt at den sammen med andre fordeler ikke er tilstrekkelig til nødvendig underhold for skattyter selv og de personer han eller hun har plikt til å forsørge. Skattebegrensning kan bare innrømmes når skattyters økonomiske stilling er slik at det foreligger et påtakelig behov for reduksjon av skatten. Skattebegrensning gis etter ligningsmyndighetens konkrete skjønn over skattyters økonomiske stilling. Det følger av forskrift av 8. desember 1989 om skattebegrensning ved liten skatteevne § 10 at det ved vurdering av skattyters økonomiske stilling skal tas hensyn til skattyters samlede bruttoinntekt, formue og fradragsposter. Det skal også tas hensyn til skattefrie inntekter når de ikke "ytes i form av sosiale stønader". Barnetrygd anses ikke som "sosiale stønader". Ved beregning av skattyters økonomiske stilling skal en derfor ta med barnetrygden. Etter mitt skjønn er det naturlig at også slike trygdeinntekter tas i betraktning ved en helhetsvurdering av om skattyter har tilstrekkelige midler til å sørge for seg selv eller andre. På den annen side vil det ved vurderingen også tas hensyn til at skattyter har økte utgifter som følge av forsørgelse av barn.