Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:150 (1998-99)
Innlevert: 04.02.1999
Sendt: 05.02.1999
Besvart: 12.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Stortinget bevilget 1,2 millioner kroner i prosjektmidler til bymuseet i Levanger øremerket Dampskipsbrygga. Bymuseet er nå i ferd med å realisere sitt arbeide, men viste noe bekymring vedrørende tidspunktet for utbetaling av midlene under kulturkomiteens besøk i Levanger 02.02.99. Kan statsråden medvirke til at de bevilgede midlene blir utbetalt umiddelbart slik at ikke store deler av midlene forsvinner i form av betalte renter og lignende?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Etter at Stortinget hadde fattet endelig budsjettvedtak for 1999 tok Kulturdepartementet 22. desember 1998 kontakt med Bymuseet i Levanger for å få nærmere informasjon om prosjektet og organiseringen av dette. Departementet tok også kontakt med kulturetaten i Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Siden Kulturdepartementet ikke hadde tilstrekkelig kjennskap til Bymuseet i Levanger, så departementet det som nødvendig å gjøre seg kjent med de organisatoriske forhold omkring Bymuseet. Av særlig viktighet i denne sammenhengen var tiltakets forhold til Levanger museum, som er en tilskuddsinstitusjon under statsbudsjettets kapittel 328 post 60. En organisasjons-oversikt oversendt fra Bymuseet i Levanger, som viser denne sammenhengen, ble mottatt i departementet 29. januar 1999. De bevilgede midlene ble på dette grunnlag anvist til utbetaling fra Kulturdepartementet 5. februar.