Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:158 (1998-99)
Innlevert: 11.02.1999
Sendt: 12.02.1999
Besvart: 19.02.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Engrosslagere for matvarer ser ut til å bli nedlagt i Finnmark. Blant annet ble engrosslagrene til Nord Norges Salgslag (NNS) lagt ned i 1998, samtidig som NNS planlegger å nedlegge sin slakterivirksomhet i fylket. Utviklingen ser ut til å gå i retning av en bekymringsfull beredskapsmessig situasjon for Finnmark.
Deler statsråden denne oppfatning, eller anser statsråden beredskapssituasjon for matvarer å være tilfredsstillende utfra den nye situasjon som foreligger?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Et hovedprinsipp for den sivile beredskap er at den myndighet som har et fagansvar i fred også skal ha det beredskapsmessige ansvaret. I den forbindelse har Nærings- og handelsdepartementet (NHD) ansvar for matforsyning.

For Forsvaret sin del har ny styrkestruktur, kombinert med nye operative konsepter og endret sammensetning av allierte forsterkninger, gjort det nødvendig å gjennomføre en total analyse av Forsvarets ressursbehov i beredskapsmessig sammenheng.

Det er nå et arbeid i gang med å kartlegge Forsvarets behov for matvarer i de enkelte fylker og for landet som helhet. En analyse av Forsvarets behov for matvarer forventes å foreligge i løpet av våren 1999.

Behovsoppgavene med mengde og lokalisering vil bli oversendt NHD som i beredskapsmessig sammenheng har ansvaret for dette programområdet. Det vil så være opp til NHD i samarbeid med andre berørte departementer og instanser å bestemme hvordan det totale behovet, både sivilt og militært, kan dekkes i beredskapsmessig sammenheng.Før en slik analyse er gjennomført og vurdert opp mot NHDs mulighet til å oppfylle

Forsvarets behov, er det ikke mulig for meg å innta noe prinsipielt standpunkt til beredskapssituasjonen for matvarer, verken for landet som helhet eller for spesifikke landsdeler.