Skriftlig spørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:112 (1996-97)
Innlevert: 17.04.1997
Sendt: 17.04.1997
Besvart: 24.04.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Forsikringsselskapet Storebrand ønsker nå å gå ut å tilby en forsikring som skal dekke utgiftene i forbindelse med operasjoner ved private klinikker/sykehus i Norge og utlandet. Dette vil kunne svekke Folketrygden og åpne for enda større innslag av private løsninger. Hva kan helseministeren gjøre for å stoppe en slik utvikling?"

Begrunnelse

Gudmund Hernes (A)

Svar

Gudmund Hernes: Privat forsikring har i en årrekke eksistert ved siden av dekning over offentlige budsjetter når det gjelder dekning av sykehjelp under utenlandsopphold. Det er vanlig at turister tegner reiseforsikring, som fungerer som et supplement eller alternativ til folketrygdens ytelser. I det store og hele har denne typen forsikring virket hensiktsmessig. Offentlig og privat forsikring eksisterer også side om side når det gjelder pensjoner.

Forsikringsselskapers adgang til å etablere et slikt forsikringstilbud reguleres av lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet og øvrig regelverk på forsikringsområdet. Det er Finansdepartementet som forvalter forsikringsloven.

Regjeringens mål er å sikre hele befolkningen, uavhengig av alder, kjønn og bosted, god tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i en offentlig styrt helse- og omsorgssektor. Sykdommers alvorlighetsgrad skal være avgjørende ved prioritering av tilbud.

Knapphet på helsepersonell skaper idag utilfredsstillende tilgjengelighet til offentlige helsetjenester, med uakseptabelt lange ventetider for mange pasienter. Denne situasjonen gjør det nødvendig med tiltak for å kanalisere bruken av helsepersonells kompetanse inn mot prioriterte pasientgrupper. Jeg viser i denne sammenheng blant annet til Ot.pr. nr. 47,(1996-97). (Avvikling av refusjoner til helsepersonell uten driftsavtale - oppretting av flere driftsavtaler for privatpraktiserende helsepersonell).

Sykehuslovens §3 gir departementet mulighet til å kontrollere omfanget av opprettelse av nye private sykehus eller utvidelse av eksisterende sykehus i Norge. Fremvekst av nye private sykehus i Norge med sikte på å legge grunnlag for utvikling av private helseforsikringstilbud vil vanskeliggjøre arbeidet med å oppfylle det offentlige helsevesens forpliktelser overfor hele befolkningen. Jeg vil legge til grunn en restriktiv praksis i forhold til søknader om etablering eller utvidelse av sykehustilbud som ikke inngår i offentlige helseplaner.