Skriftlig spørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:117 (1996-97)
Innlevert: 24.04.1997
Sendt: 24.04.1997
Besvart: 02.05.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "I 1974 skjedde det en feil i forbindelse med oljeselskapet ELFs montering av plattformen DP1 på Friggfeltet i Nordsjøen. Understellet (som er 110 m høyt og rager 4 m over vannflaten) har siden den tid ligget forlatt på feltet i påvente av fjerningsbeslutningen for hele Friggfeltet. Hvilken kontroll og overvåkning har SFT med mulige utslipp av miljøskadelige stoffer fra understellet? Hvordan vil en forhindre at miljøproblemene i forbindelse med fjerning øker dess lenger tid det tar før fjerningsprosessen igangsettes?"

Begrunnelse

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: I 1974 skjedde det et uhell i forbindelse med oljeselskapet ELFs plassering av stålunderstellet på plattform DP 1 på Friggfeltet i Nordsjøen. Mens understellet ble firt ned mot sjøbunnen fra en lekter, kollapset ballasttankene slik at nedfiringen ble ukontrollert. Understellet landet på feil sted, og i tillegg medførte støtet mot bunnen strukturell kollaps i to av plattformleggene. Skadene var såpass omfattende at konstruksjonen ikke var egnet til bruk i virksomheten.

I oktober 1980 ga Oljedirektoratet tillatelse til at understellet kunne bli stående inntil de øvrige installasjonene på Friggfeltet skal disponeres. Det er imidlertid tatt forbehold om at understellet kan kreves fjernet tidligere dersom forholdene endres. Begrunnelsen for at understellet ikke ble krevet fjernet med en gang var blant annet at en fjerningsoperasjon så nært et gassproduserende felt medfører en langt større risiko enn den sikkerhetsrisiko understellet nå representerer. Det ligger imidlertid også en kostnadsvurdering bak avgjørelsen.

Etter det Miljøverndepartementet kjenner til, har understellet aldri vært benyttet til lagring av forurensende stoffer eller kjemikalier. Understellet har heller aldri vært i bruk på noe vis. Det dreier seg derfor om en ren stålkonstruksjon uten utslippspotensiale av miljø- eller helseskadelige stoffer.

Det er på denne bakgrunn ikke sannsynlig at konstruksjonen representerer noen miljørisiko. Statens forurensningstilsyn har opplyst at de ikke ser noen grunn til å miljøovervåke dette understellet, utover den miljøovervåkningen som selskapene allerede er pålagt å foreta i området. Det er heller ingenting som tyder på at det av miljømessige hensyn bør gjennomføres ytterligere tiltak på eller undersøkelser av understellet.

Risiko forbundet med sikkerhet og navigasjon ivaretas av Oljedirektoratet i henhold til deres myndighetsområde. Oljedirektoratet gjennomførte i 1992 en vurdering av stålstrukturen, og konkluderte med at det var sikkerhetsmessig forsvarlig å la konstruksjonen bli stående i alle fall frem til år 2003. En ny undersøkelse av sikkerheten skal gjennomføres i år.

Konstruksjonen er som nevnt ren, og står heller ikke i fare for å bryte sammen. Å avvente fjerning antas derfor ikke å ha noen miljømessig betydning.