Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:187 (1998-99)
Innlevert: 04.03.1999
Sendt: 04.03.1999
Besvart: 10.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Etter at ordningen med fast politivakthold ved Oslo legevakt i helgene opphørte i 1998 lovte politiet for fremtiden å gi raskest mulig bistand fra uniformert bilpatrulje, jfr. spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs 1. april 1998. På tross av dette opplevde Legevakten først å bli avvist da de bad om bistand 27. november 1998, før de fikk nødvendig bistand etter flere timers press. Hva vil statsråden gjøre for å sikre Oslo Legevakt nødvendig bistand slik at Legevakten kan utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte?

Begrunnelse

Oslo Legevakt har i mange år hatt en ordning med fast politivakt deler av døgnet i helgene for å opprettholde ro og orden. Fra og med 30. mars 1998 besluttet Oslo Politi å avslutte dette vaktholdet av økonomiske grunner. I brev til Ullevål sykehus - som har ansvaret for Legevakten - skriver imidlertid Oslo Politi bl. a. følgende: "Vi vil for fremtiden forsøke å løse oppdragene ved "Legevakten" i helgene med raskest mulig bistand fra uniformerte patruljer, på linje med ukens øvrige dager."

Fredag 27. november 1998 oppstod det en vanskelig situasjon ved Legevakten. En lege møtte frem med en pasient som var i psykisk ubalanse. Pasienten har en rekke anmeldelser bak seg og var kjent for å ha lett adgang til våpen. Tidligere på dagen hadde pasienten truet med å skyte sin kjæreste og seg selv. Pasienten trengte psykiatrisk undersøkelse, men før man kunne gå i gang med undersøkelsen var det avgjørende å få avklaret om pasienten var bevæpnet.

Legevakten bad da om nødvendig assistanse fra politiet, men ble avvist med formelle, juriske begrunnelser. Dette gjentar seg ved flere henvendelser og først etter at klinikksjefen er tilkalt hjemmefra og gjennom flere telefonhenvendelser forlanger bistand, kommer to polititjenestemenn og foretar den nødvendige ransakingen.

Politibistand ved Legevakten er viktig både for å sikre ro og trygghet for personalet og andre pasienter og for å gi Legevakten mulighet til å utføre de oppgaver den er satt til.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Ved Oslo politidistrikt er man klar over at det fra tid til annen oppstår ordensmessige problemer ved Oslo Legevakt og har derfor prioritert denne tjenesten. To øremerkede patruljer fra Grønland politistasjon følger opp meldinger om uro på Legevakten når det blir innmeldt til politiets operasjonssentral. Forholdet som skjedde i slutten av november 1998 syntes i utgangspunktet ikke å være knyttet til politiets ordensmessige oppfølgning av forholdene ved Legevakten.

Situasjonen som da oppsto var at det kom en henvendelse fra Legevakten om hjelp til å ransake en psykiatrisk pasient for å forsikre seg om at han ikke var i besittelse av våpen. Vakthavende politiadjutant mente at politiet ikke hadde hjemmel i straffeprosessloven til å gjøre dette, men etter ytterligere tre henvendelser fra Legevakten, rykket en politipatrulje ut til Legevakten og fikk brakt på det rene at pasienten var ubevæpnet.Uten å ta stilling til de juridiske sidene av denne saken, mener jeg at denne episoden ikke kan oppfattes som et tegn på en negativ utvikling av politiets samarbeid med Oslo Legevakt.

Ved Oslo politidistrikt er man selvsagt villige til fortsatt å følge opp ordensmessige forhold ved Legevakten når det er nødvendig.