Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:189 (1998-99)
Innlevert: 04.03.1999
Sendt: 05.03.1999
Besvart: 12.03.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Er prosessen med nedlegging/flytting av Jordskiftekontoret i Brønnøysund en del av en større sentraliseringsprosess som er satt i gang over hele landet og er dette i så fall i tråd med regjeringens politikk på dette området?

Begrunnelse

Gjennom Brønnøysunds Avis er jeg gjort kjent med at underdirektør Ola Kirkeberg i Landbruksdepartementet og fylkesjordskiftedommer Lars Norum i Nordland nærmest per telefon har igangsatt en prosess for nedleggelse av jordskiftekontoret i Brønnøysund. Kirkeberg og Norum har klart gitt uttrykk for at ved å legge ned kontoret i Brønnøysund, og flytte det til Mosjøen, vil etaten få et mer robust kontor. En kan da spørre seg om for hvem kontoret blir mer robust, for brukerne av kontoret eller for etaten selv.

I Jordskifteverket er det satt i gang en OU-prosess. Prosessen skal gi svar på hvordan fremtidens kontorstruktur i denne etaten skal bli. Jordskifteoverdommer Ole Bjerke sier til Brønnøysunds Avis at det virker rett og slett dumt at det er tatt til orde for å flytte kontoret fra Brønnøysund til Mosjøen midt i organisasjonsprosessen som pågår.

Sør-Helgeland er Nordlands viktigste landbruksområde og det vil være negativt for næringen og gi et dårligere tilbud til brukerne om kontoret flyttes fra Brønnøysund til Mosjøen, en strekning som for øvrig er på 19 mil.

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Det er en del av fylkesjordskiftesjefens oppgaver å ta initiativ til organisasjonsmessige endringer i jordskifteverket i sitt fylke. Fylkesjordskiftesjefen i Nordland har tatt et slikt initiativ ved å starte en prosess for å se på mulighetene for å slå sammen soknekontora på Helgeland. Viktige momenter i denne sammenheng er knappe ressurser, rekrutteringsvansker til små enheter, nærstående utløp av husleiekontrakt og vakanser ved Brønnøysundkontoret. For tiden er det bare jordskiftedommer på kontoret. De lokale og tidsmessige aspektene i saken er årsaken til at dette tas opp nå, og ikke som en integrert del av organisasjonsutviklingsprosessen i Jordskifteverket. I en landsdekkende etat er det påregnelig at det lokalt kan oppstå behov for å se på slike spørsmål noe i utakt med hovedstrømningen i etaten.

Hensikten med en slik prosess er å sikre at alle relevante vurderingsmomenter bringes fram, før det tas beslutning i saken.

Når alle meningsberettigede har kommet til orde og den lokale prosessen er sluttført, går saken til departementet som har myndigheten til å endre landets inndeling i jordskiftesokn.

Landbruksdepartementet er kjent med at fylkesjordskiftesjefen har tatt initiativet til denne prosessen.

Siden saken ikke er ferdig utredet lokalt, er den selvsagt ikke kommet til behandling her

i departementet. Landbruksdepartementet understreker at det således på ingen måte er fattet noe nedleggingsvedtak.