Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:191 (1998-99)
Innlevert: 05.03.1999
Sendt: 05.03.1999
Besvart: 11.03.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Eventuelt økte CO2 avgifter kan komme til å påføre prosessindustrien store ekstra kostnader som vil svekke konkurranseevnen vesentlig. Prosessindustrien i Aust- Agder, representert ved Norton i Arendal og Lillesand, er en meget viktig industribedrift i fylket. Det er beregnet at CO2 avgiftene slik de er foreslått i grønne skatter vil utgjøre 47 000 for hver arbeidsplass ved denne bedriften.
Dersom dette vil vise seg å bli riktig, hva mener statsråden konsekvensene blir for denne berdiften?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: For at Norge skal oppfylle sine forpliktelser fra Kyotoprotokollen er det nødvendig for Regjeringen å utvide virkemiddelbruken på klimaområdet. I St prp nr 54 (1997-98) Grønne skatter gikk Regjeringen inn for å utvide CO2-avgiften til de anvendelser det tidligere ikke var betalt avgift, med 100 kroner pr tonn CO2. Samtidig foreslo Regjeringen at det skulle innføres en ordning med kompensasjon til prosessindustrien blant annet for avgift på innsatsvarer som brukes som reduksjonsmiddel eller råvare til framstilling av metaller, metallegeringer og karbider.

Under behandlingen av St prp nr 54 (1997-98) Grønne skatter gikk Stortinget mot at CO2-avgiften skulle utvides til å omfatte industrielle virksomheter som i dag ikke er ilagt CO2-avgift. I stedet ble Regjeringen bedt om å utrede et nasjonalt kvotesystem for klimagasser. I den forbindelse satte Regjeringen 23.10.1998 ned et bredt offentlig utvalg av fagpersoner. I Stortingets retningslinjer for utvalgets arbeid slås det fast at kvotesystemet i hvert fall skal omfatte de industrielle virksomheter som i dag ikke er ilagt CO2-avgift.

Utvalget skal fremme sin innstilling innen 31.12.1999. Regjeringen vil etter dette komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av virkemiddelbruken på klimaområdet, og konsekvenser av denne.