Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:201 (1998-99)
Innlevert: 09.03.1999
Sendt: 09.03.1999
Besvart: 19.03.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): En rekke kulturorganisasjoner og institusjoner mister mulighetene til å ha sivilarbeidere dersom Innst. S. nr. 177 blir tolket på strengest mulig måte. Dette kan føre til dramatiske konsekvenser for kulturlivet. Kulturen er uten tvil både fredsskapende og konfliktforebyggende arbeid og gir oss som nasjon identitet som det flerkulturelle samfunnet Norge er. Er statsråden enig i at kultur er fredsskapende arbeid, og vil statsråden sørge for at sivilarbeidere kan avtjene verneplikten i kulturinstitusjoner?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg viser til Innst. S nr 177 -1995-96 side 3, hvor det bl a het: "Fleirtallet går videre ut fra at det kan bryte med prinsippet om førebuing til krigs- og krisedisponering å avgje personell til utprega kulturelle og vitskapelige føremål. Fleirtallet oppfordrar difor departementet om ikkje å avgje personell til desse oppgåvene med mindre dei kan definerast innafor ramma av førebuande eller fredsskapande teneste."

Justisdepartementet har i tildelingsbrevet for 1999 instruert siviltjeneste administrasjonene at praksis ved tildeling av oppdrag skal bringes i overensstemmelse med Justiskomiteens oppfordring.

Departementet har lagt til grunn at komiteen har ønsket at avgivelse av mannskap til oppdrag i kultursektoren skal begrenses til tilfeller hvor det er en forbindelse mellom oppdraget og den fredsskapende/voldsforebyggende effekt.

Det kan hevdes at alt kulturarbeid i ytterste konsekvens er fredsskapende, og at alle oppdrag i kultursektoren følgelig derfor bør opprettholdes, men en slik fortolkning av komiteens uttalelse finner jeg det vanskelig å forene med en meningsbærende forståelse av komiteens uttalelse.

Jeg har derfor lagt opp til en praksis hvor det skal være en viss nærhet mellom det oppdraget mannskapet skal utføre og en voldsforebyggende effekt. Når det gjelder kultur og idrettsarbeid rettet mot barn og unge, legger jeg opp til en relativt liberal godkjenningspraksis, hvor alle oppdrag som konkret tar sikte på å aktivisere barn og unge i kultur- og idrettsaktiviteter skal godkjennes. Når det gjelder forskningsoppdrag vil forskning innenfor bistand, fredsforskning og voldsforebygging bli prioritert.

Som en overgangsordning har jeg også bestemt at små og sårbare kulturinstitusjoner, så som museer, biblioteker mv skal kunne få fornyet sine oppdrag i hele 1999. Likeledes vil disse institusjoner få tildelt mannskap, dersom det ikke kan skaffes nok ordinære oppdrag utenfor kultursektoren.

De kulturinstitusjoner som først og fremst vil bli rammet er større institusjoner som NRK, større teatre og lignende institusjoner. NRK har vært den største enkeltavtager av sivile vernepliktige innenfor kultursektoren med opptil 40 mann i oppdrag.

Jeg vil understreke det viktige prinsipp som også stortingsflertallet påpeker i Innst.S. nr.177, at sivile vernepliktige ikke skal erstatte ordinær arbeidskraft.

Justiskomiteens oppfordring i Innst. S. nr. 177 gjør det lettere for Justisdepartementet å satse på forebyggende fredsarbeid og målrettet voldsforebyggende tjeneste for sivile vernepliktige.

Jeg minner til slutt om at Stortinget i møte 13. mai 1996 med 68 mot 47 stemmer vedtok at siviltjenesten skal være verne relevant i forhold til fredsskapende arbeid og at det bør legges vekt på konfliktforebyggende, fredsbevarende og samfunnsnyttig arbeid i tjenesten.