Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:222 (1998-99)
Innlevert: 22.03.1999
Sendt: 23.03.1999
Besvart: 26.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Vil finansminsteren endre forskrift av 2.9.77 nr 2 slik at flere blir omfattet av regelen om skattefritak for bruk av hjemme-PC, for eksempel kan det tenkes en ordning hvor ansatte i bedrifter som tilbyr hjemme-PC til alle ansatte på like vilkår, skal innrømmes skattefritak, uavhengig om det foreligger tjenestlige behov?

Begrunnelse

I dag blir renholdsbetjenter og kantinepersonell i bedriften skattlagt for fordelen ved lån av hjemme-PC fra arbeidsgiver. Ansatte som allerede bruker PC på jobb slipper skatt av å ta med seg PC hjem til seg og familien. Dette bidrar til å forsterke klasseskillet mellom de som behersker og de som ikke behersker informasjonsteknologi. Finansdepartementet endret, etter initiativ fra finanskomiteen våren 1997 forskriften slik at bruk av PC hjemme til tjenestelig bruk ikke skulle være skattepliktig for den ansatte. Dette oppfattet vi som et positivt bidrag til både økt bruk og kunnskap om informasjonsteknolgi i arbeidslivet og til mer fleksible arbeidsordninger. Å utvide antallet personer som skal omfattes av skattefritaket vil ytterligere bidra til målet om å styrke IT-kompetansen i samfunnet, i tillegg til å motvirke det klasseskillet som har blitt forsterket.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Det følger av hovedregelen i skatteloven § 42 at fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig inntekt. Dette gjelder også i tilfeller der fordelen ytes i form av naturalia, bruksrett til kapitalvarer mv. Fri privat hjemmebruk av arbeidsgivers datautstyr er en slik fordel som i utgangspunktet er omfattet av hovedregelen om skatteplikt. Det ville innebære en betydelig forskjellsbehandling mellom skattytere som får sin lønn i kontanter og skattytere som får sin lønn i naturalia dersom reglene skulle være ulike på dette punktet. Skatteplikt på naturalytelser er derfor, av hensyn til skattemessig likebehandling av lønnstakere uansett avlønningssystem, det naturlige utgangspunkt og den klare hovedregel. Dette utgangspunktet må legges til grunn også overfor privatfordeler som anses viktige og ønskelige i et samfunnspolitisk perspektiv.

For enkelte typer mindre naturalytelser har det vært ansett hensiktsmessig, ut fra hensyn til et rimelig og praktisk regelverk, å gi unntak fra hovedregelen om beskatning. Et slikt unntak gjelder hjemme-PC. Siden det dreier seg om unntak fra den klare hovedregelen om skatteplikt, er det viktig at den enkelte fritaksregel ikke er mer omfattende enn hensynet bak regelen tilsier. For å begrense skattefritaket må det oppstilles vilkår, slik at bare de tilfeller der det foreligger en rimelig grunn til å frita fra beskatning omfattes av regelen.

I naturalytelsesforskriften § 6 A er det oppstilt vilkår om at utlånet av datautstyret må være begrunnet i "tjenestlig bruk". Dette vilkåret innebærer at arbeidsgiver må ha en viss egeninteresse i at arbeidstakeren har datautstyret plassert hjemme hos seg. I slike tilfeller har plasseringen av datautstyret hjemme hos den ansatte en så nær tilknytning til arbeidet at det er rimelig å frita den private bruken fra beskatning. I tilfeller der den ansatte ikke har tjenestlig behov for å ha datautstyret hjemme hos seg, er vilkåret i bestemmelsen ikke oppfylt, og den private bruken er skattepliktig arbeidsinntekt. I slike tilfeller er hjemmestasjoneringen av datautstyret først og fremst begrunnet i den ansattes private egeninteresse. Den private bruken blir dermed i større grad å anse som en ren lønnsytelse (dekning av privatutgifter), og det foreligger derfor ikke like gode grunner for å frita fordelen fra beskatning.

I spørsmålet fra representanten Djupedal skisseres en regel som innebærer at fordel ved privat bruk av datautstyr utlånt fra arbeidsgiver skal være skattefri uten at det stilles vilkår om tjenestlig bruk, forutsatt at tilbud om hjemme-PC gis på like vilkår til alle ansatte i bedriften. Ut fra de hensyn som er omtalt ovenfor er det ikke grunn til å utvide skattefritaket til å omfatte tilfeller der utlånet av datautstyret ikke er begrunnet i tjenestlig bruk. Jeg er enig i at det ut fra et samfunnspolitisk perspektiv kan være fordelaktig at flest mulig behersker informasjonsteknologi, og at utlån av datautstyr fra arbeidsgiver kan bidra til å øke den enkelte arbeidstakers kompetanse på området. Dette er imidlertid etter mitt syn ikke tilstrekkelig til å utvide skattefritaket for privat fordel ved hjemmebruk av arbeidsgivers datautstyr, og dermed utvide unntaket fra hovedregelen om at naturalytelser er skattepliktig arbeidsinntekt på linje med kontante lønnsutbetalinger.