Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:223 (1998-99)
Innlevert: 22.03.1999
Sendt: 23.03.1999
Besvart: 26.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Stortinget vedtok 18. oktober 1996 å be Regjeringen om å endre forskrifter til lov av 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til også å omfatte private og ideelle virksomheter som er tatt med i offentlige planer som en integrert del av det kommunale/ fylkeskommunale tjenestetilbudet. Det er ennå ikke gjort. Imens taper våre kulturinstitusjoner. Glomsdalsmuseet har f. eks. beregnet å ha tapt kr 35 000,- i året. Når vil Regjeringen følge opp dette stortingsvedtaket?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Jeg viser til ditt brev av 22 mars 1999 med spørsmål om når Regjeringen ville følge opp Stortingets vedtak av 18 oktober 1996. Jeg besvarte i brev av 5 mars d.å. et liknende spørsmål fra stortingsrepresentant Erna Solberg.

Regjeringen ble som kjent bedt om "å endre forskrift til lov av 17 februar 1995 nr 9 om kompensasjon for merverdiavgift til å omfatte private og ideelle virksomheter som er tatt med i offentlige planer som en integrert del av det kommunale/fylkeskommunale tjenestetilbudet. Ordningen skal omfatte virksomheter der driften finansieres fullt ut med offentlige midler samt eventuell brukerbetaling på lik linje med tilsvarende offentlige virksomheter."

Ovennevnte vedtak krever både lov- og forskriftsendring. Departementet er nå inne i sluttfasen i arbeidet og tar sikte på å fremme forslag om endring av kompensasjonsloven i denne vårsesjonen. Forskriftene vil bli endret i tilknytning til lovendringen. I St prp nr 1 (1997-98) Skatte-, avgifts- og tollvedtak ble det gitt en orientering om at Stortingets vedtak "reiser en rekke avgiftstekniske problemstillinger og at Finansdepartementet arbeider for tiden sammen med Kommunal- og regionaldepartementet med en oppfølging av Stortingets vedtak". I tillegg har det vært arbeidet med å finne en finansieringsordning som tilfredsstiller Stortingets forutsetninger. Siden avgrensningen av subjektkretsen er nært knyttet til finansieringen, har det ikke vært fremmet endringsforslag før finansieringen er blitt nærmere avklart.

Etter gjeldende kompensasjonsordning er det kommunal og fylkeskommunal virksomhet der kommunestyret, fylkestinget eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven eller kommunal særlovgivning er øverste myndighet samt interkommunale eller interfylkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller kommunale særlovgivning, som kan kreve kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende, jf kompensasjonsforskriftens § 1. Det er videre et vilkår at virksomheten ikke har fradrag for inngående merverdiavgift, jf forskriftens § 3. For kulturinstitusjoner som anses som en del av kommunal og fylkeskommunal virksomhet, vil merverdiavgift av anskaffelser som refererer seg til kjøp av de tjenester som gir rett til kompensasjon, være omfattet av ordningen.