Skriftlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:235 (1998-99)
Innlevert: 29.03.1999
Sendt: 07.04.1999
Besvart: 09.04.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Næringsministeren gav i Stortingets spørretime onsdag 24. mars, på spørsmål fra meg uttrykk for at han i en presset tidssituasjon istedenfor å bruke noen ekstra dager til å finne frem til dyktige kvinner for det utvalg som skal foreslå kravspesifikasjoner for et IT og kunnskapssenter på Fornebu valgte å prioritere hensynet til rask fremdrift.
Har Barne- og familiedepartementet gitt næringsministeren dispensasjon i dette tilfellet ?

Begrunnelse

Norge står overfor en ny kunnskapsera som vil påvirke både arbeidsmetoder og næringsliv som sådan. Det er viktig at man fra myndighetenes side bruker krefter på å sikre at både kvinner og menn deltar på lik linje, når myndighetene legger premisser for bl.a. IT-politikken. Jeg viser også til Likestillingslovens § 21 der det heter: "Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemder m.v. skal hvert kjønn være representert med minst 40% av medlemmene".

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Spørsmålet er knyttet til utvalget for kravspesifikasjoner for et IT- og kunnskapssenter på Fornebu, jf. spørsmål til næringsministeren i spørretimen 24. mars 99.

Etter loven skal det søkes om dispensasjon om ikke kjønnskravet kan oppfylles. Det har ikke blitt gjort i dette tilfellet. Jeg har i ettertid tatt dette opp med næringsministeren.

Stortinget satte strenge tidsfrister i forhold til arbeidet med å utpeke hvilket selskap som skal få i oppdrag å utvikle og gjennomføre planene om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Jeg har forståelse for at de strenge tidsfristene gjorde det vanskelig å nå kjønnskravet i loven, men jeg forutsetter at likestillingslovens krav søkes oppfylt.