Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:234 (1998-99)
Innlevert: 26.03.1999
Sendt: 07.04.1999
Besvart: 13.04.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Et dypvannsprosjekt med samfinansiering mellom Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND)og Direktoratet for Utviklingshjelp (NORAD) utenfor India, ble stanset 13. mai 1998, som følge av Indias atomprøve-sprengninger. Prosjektgruppen flyttet prosjektet til øygruppen Cook Islands, som ikke omfattes av norsk bistand. Vil næringsministeren sikre norsk dypvannskompetanse og norske næringsinteresser ved å bidra til at SND overtar NORADs andel?

Begrunnelse

Det er viktig å sikre statlig finansiell oppfølging av et norsk prosjekt innen dyphavsbasert mineralutvinning. Prosjektet er et samprosjekt mellom forskere ved Fritjof Nansens Institutt (FNI) og Norwegian Deep Seabed Mining Group, der bl.a. Aker Offshore Partner A/S er involvert.

Bakgrunnen er et prosjekt som ble igangsatt utenfor India 1. desember 1997, med støtte fra SND på 4,5 mill. kroner og fra bistandsbudsjettet over regionbevilgningene for Asia med 13,5 mill. kroner. I tillegg investerte industrigruppen 9 mill. kroner i prosjektet.

13. mai 1998 stoppet Regjeringen dyphavsprosjektet i India, som følge av prøvesprengningene, som førte til frysing eller stans i bistandsprosjekter som var direkte samarbeidsavtaler med indiske myndigheter. Industrigruppen fryktet da at viktige norske interesser ville bli skadelidende, og flyttet derfor prosjektet til den fattige øystaten Cook Islands (nær Australia), en øygruppe som har betydelige forekomster av undersjøiske, flermetalliske moduler. Tyske interesser overtok da prosjektet i India.

SND lovet fortsatt støtte til dyphavsprosjektet, nå i samarbeid med regimet på Cook Islands.
Industrigruppen fikk imidlertid nei til videre støtte over bistands-budsjettet. Cook Islands omfattes ikke av samarbeidsområder for norsk utviklingshjelp. Ifølge Utenriksdepartementet faller prosjektet heller ikke inn under næringslivsordningene.

Det er viktig at vi ikke skusler bort den muligheten til utvikling av norsk kompetanse og norske næringslivsinteresser som ligger i dypvannsprosjektet. Det vil være synd om lite fleksible regler innen virkemiddelapparatet fører til at Norge mister denne muligheten. Jeg vil derfor be statsråden se på mulighetene for å få finansiert prosjektet over SND, Nordfund, GIEK eller andre næringsstøtteordninger.

Jeg viser for øvrig til at sakspapirene, etter anmodning fra undertegnede, er overført fra Utenriksdepartementet til Næringsdepartementet

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Fra 1992 til 1994 ble det gjennomført et norsk-indisk samarbeid under ledelse av Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Samarbeidet skulle identifisere framtidige samarbeidsprosjekter med mål om å komme fram til en teknologi som ville medføre at India kommersielt kunne starte dyphavs gruvedrift i løpet av de neste 5-10 år. Denne første fasen ble finansiert av NORAD.

Planen var at fase to i prosjektet skulle være en engineeringstudie som skulle samfinansieres av Norge og India. En norsk industrigruppe bestående av seks bedrifter under ledelse av Aker Offshore Partner A/S skulle lede prosjektet samt bidra med finansiering.

Styret i SND ga 19.06.97 tilsagn om tilskudd på 4,5 mill. kroner under ordningen med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) med NORAD som OFU-etat. Regelverket for OFU-tilskudd krever at en norsk offentlig institusjon er part i prosjektene. Det var derfor en forutsetning for OFU-tilskuddet at det ble inngått en avtale mellom NORAD og industrigruppen.

NORAD ga et prinsipielt tilsagn om å vurdere finansiering av prosjektet med 13,5 mill. kroner. Som et resultat av de indiske kjernefysiske prøvesprengningene, bestemte den norske regjeringen at det ville bli foretatt reduksjoner i utviklingssamarbeidet mellom India og Norge. I brev av 10.06.98 til industrigruppen, trakk NORAD tilbake tilsagnet om å vurdere finansiering av prosjektet.

Dette innebærer at det ikke lenger er noen offentlig institusjon som er part i prosjektet.

Grunnlaget for tilskudd under OFU-ordningen er dermed også falt bort.

SND har i brev av 18.01.99 til industrigruppen inndratt sin bevilgning til prosjektet.

Når det gjelder spørsmålet om SND kan bidra med finansiering av prosjektet, vil jeg for øvrig vise til at det siden opprettelsen av SND har vært lagt til grunn at styrets myndighet ikke skal begrenses ved at departementet eller Regjeringen treffer avgjørelser i enkeltsaker vedrørende tildeling av lån, garantier, egenkapital og/eller tilskudd. Det er ikke klageadgang til departementet eller Regjeringen for beslutninger fattet av styret.