Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:239 (1998-99)
Innlevert: 08.04.1999
Sendt: 08.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I overkant av 280 fartøyer under 28 meter kan miste sine rettigheter i torskefisket i Gruppe I i 1999. For mange fartøyer skyldes dette at Fiskeridepartementet har økt aktivitetskravet fra 10 til 15 pst for Gruppe I, med tilbakevirkende kraft for 97 og 98. Regelendringen fant sted uten at fiskerne på forhånd ble gjort oppmerksom på den. Departementets handlemåte undergraver livsgrunnlaget og rettssikkerheten til kystfiskerne. Hva vil statsråden gjøre for å sikre livsgrunnlaget til de berørte fiskerne?

Begrunnelse

I overkant av 280 fartøyer under 28 meter ligger i 1999 an til å miste sine rettigheter i torskefisket i Gruppe I. Dette utgjør ca. 10 pst av flåtegruppen. Flere av fartøyene mister rettighetene sine fordi Fiskeridepartementet har økt aktivitetskravet til fartøyer i Gruppe I fra 10 til 15 pst i 1999, med tilbakevirkende kraft for de to årene 1997 og 1998. Endringen av aktivitetskravet ble i tillegg foretatt uten at fiskerne på forhånd ble gjort spesielt oppmerksom på den. De berørte fiskerne hadde derfor ingen muligheter til å tilpasse aktiviteten for å tilfredsstille de nye kravene.

Departementets handlemåte undergraver de berørte fiskernes livsgrunnlag og truer rettssikkerheten. Endringen i aktivitetskravet tilfredsstiller ikke næringsdrivendes behov for forutsigbarhet i rammebetingelsene. Stadige endringer i regelverk og rammebetingelser er et problem for all næringsvirksomhet. Når myndighetene foretar endringer i regelverket med store konsekvenser for driftsgrunnlaget til private næringsdrivende må man forutsette at endringen blir gjort kjent i god tid før den trer i kraft. Bare slik vil de næringsdrivende ha mulighet til å tilpasse seg de nye reglene. Endringer med tilbakevirkende kraft er særlig betenkelige, og bør av samme grunn unngås. Næringsdrivende i kystflåten har krav på den samme forutsigbarhet i myndighetsbestemte rammebetingelser som resten av næringslivet. For å skape forutsigbarhet og et sikrere grunnlag for fremtidig verdiskaping i kystfisket er det viktig at statsråden gjør om vedtaket og unngår at departementet benytter en lignende fremgangsmåte i fremtiden.

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Aktivitetskravet i torskefisket ble innført på bakgrunn av forslag fra næringen. Et viktig element i reguleringen av kystflåten i torskefisket er inndelingen i gruppe I og II. Fartøy i gruppe I er de som har hatt torskefiske som et viktig driftsgrunnlag ved dokumentert fangst. De fartøyene som har mindre fangstaktivitet å vise til har adgang til deltakelse i gruppe II. Formålet med et aktivitetskrav er at fartøy som har liten utnyttelse av kvoten i gruppe I, bør miste adgangen til å delta i gruppen. Fartøy som mister adgangen til å delta i gruppe I på grunn av manglende aktivitet, vil fremdeles kunne fiske torsk i gruppe II.

Videre vil jeg vise til at vilkårene for deltakelse i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap fastsettes for ett år av gangen.

Forskrift om deltakelse i torskefisket fastsettes med hjemmel i deltakerloven § 6. Juridiske utredninger av denne bestemmelsen har konkludert med at en ikke kan basere seg på å videreføre de samme vilkårene år etter år. Det er derfor en forutsetning at en bl.a. ikke skal kunne spekulere i å beholde deltakeradgangen i gruppe I ved å fiske marginalt over den 10 %- regel som var gjeldende for deltakelse i fisket i 1998.

På bakgrunn av nedgangen i bestanden av norsk arktisk torsk ble det ved kongelig resolusjon 4. desember 1998, bestemt å innskjerpe aktivitetskravet for inneværende år. Det ble satt krav om at eier må ha levert minst 15 % av sin torskekvote i 1997 eller 1998 for å kunne delta i gruppe I. Bestemmelsen ble gitt virkning for 1999, og ville ikke ha tilbakevirkende kraft.

Næringen anførte imidlertid at et krav om 15 % aktivitet kun burde gjelde for fisket i 1998 og ikke 1997. Dette begrunnet ut i fra at fiskerne hadde innrettet seg etter at regelen om 10 % aktivitet for så vidt gjelder 1997, ville bli videreført i 1999. I tillegg ble det blitt vist til at maksimalkvotene i 1997 var på et rekordhøyt nivå.

Etter en vurdering av opplysninger som fremkom ble kravet til aktivitet for deltakelse i gruppe I i 1999 endret, ved at eier må ha levert minst 10 % av torskekvoten i 1997 eller 15 % av torskekvoten i 1998.