Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:242 (1998-99)
Innlevert: 12.04.1999
Sendt: 13.04.1999
Besvart: 19.04.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Norsk Narkotikapolitiforening er det eneste alternativet politi og tolltjenestemenn har til å utdanne seg innenfor bekjempelse av narkotika.
Samtlige narkotikakurs ved Politihøgskolen som var planlagt for 1999 er kansellert fordi etter sigende årets budsjett ved Høgskolen er redusert med
8 millioner i forhold til 1998.
Hva vil justisministeren gjøre med å få gjenopptatt planlagte narkotikakurs ved
Politihøgskolen slik at disse kan gjennomføres i 1999 ?

Begrunnelse

På bakgrunn av den alvorlige og økende narkotikakriminaliteten som begås i Norge er det oppsiktsvekkende at etterutdanningen for bekjempelse av narkotika ikke vil fortsette med å være et tema ved Politihøgskolen i landet.
Dette til tross for at Stortinget og også Regjeringen har i uttalelser sagt at bekjempelse av narkotikakriminalitet er en viktig oppgave.
Istedenfor å kutte denne opplæringen burde kapasiteten i utdanningen økes.
Opplæringen av polititjenestemenn i etterforskning i narkotikasaker forringes som igjen vil føre til blant annet at narkotikaforbrytere får et enda større forsprang på landets myndigheter.
Norsk Narkotikapolitiforening er ikke alene å bekymre seg over at bekjempelse av narkotika ikke blir verdsatt nok i form av tilstrekkelig utdanning av instruktører og kursvirksomhet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I St. prp.nr. 1 for budsjetterminen 1999 har denne regjering sagt at den restriktive narkotikapolitikken skal videreføres. Videre poengteres det at politiets innsats på området må effektiviseres og forbedres og at samarbeid med tollvesenet er viktig. Det forebyggende arbeid skal prioriteres, særskilt overfor ungdom i miljøer der ecstasy og andre "designer drugs" omsettes og brukes. Samarbeidet internasjonalt skal styrkes og videreutvikles.

Norsk politi, sentralt og lokalt, har i betydelig grad skaffet seg den nødvendige kompetanse. Det er neppe noen fare for at denne kompetansen svekkes ved at Politihøgskolen planlegger å avlyse et planlagt kurs.

I løpet av de siste 6 årene har tilsammen 380 tjenestemenn fått etterutdanning i narkotikaetterforsking ved Politihøgskolen. I 1998 gjennomgikk alle studentene i siste året på grunnutdanningen to temadager i emnet "Tegn og symptomer". Formålet med denne opplæringen er å bedre studentenes forutsetning for å kunne tolke kliniske indikasjoner på narkotikamisbruk. Dette er et nytt tilbud for grunnutdanningen.Politihøgskolens styre behandlet høgskolens budsjett i møte 18. februar 1999. Fra vedtaket siteres pkt. 1:

"Styret godkjenner budsjettforslaget for 1999 med følgende endring: Timetallet i grunnutdanningen opprettholdes. Dekning finnes innenfor grunnutdanningens budsjett.

Etterutdanningstilbudet vurderes med sikte på å finne mulighet for å gjennomføre kurs i narkotikaetterforsking og forebyggende tjeneste. "

Rammene for grunnutdanningen og etterutdanningen ble da bestemt, og det er opp til skolens ledelse å prioritere innenfor disse. Timetallet for grunnutdanningen opprettholdes, og som følge av dette reduseres ikke den grunnleggende narkotikautdannelse for studentene. I tillegg er det som nevnt gjennomført to temadager på grunnutdanningen. Høgskolens plan var å gjennomføre to etterutdanningskurs i narkotikaetterforsking i 1999 ( trinn II og III). Kurset for trinn II ble gjennomført i januar etter oppsatt kjøreplan.

Jeg har full tillit til at Politihøgskolens ledelse og administrasjon gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre politiet tilfredsstillende kompetanse på området.