Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:247 (1998-99)
Innlevert: 14.04.1999
Sendt: 15.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilken tidshorisont har departementets arbeide med å innhente informasjon om omfanget av elever som ikke er blitt godt nok informert om begrensningene i mulighetene for forbedring av karakterer på lavere nivå i videregående skole, og hvilke tiltak vil statsråden anse å være aktuelle for å avhjelpe situasjonen?

Begrunnelse

Det vise til mitt skriftlige spørsmål til statsråden nr. 207, og statsrådens svar på dette. I svarets tredje avsnitt skriver statsråden: "Imidlertid er det blitt hevdet at det er noen som ikke er blitt godt nok informert til tross for utsendt informasjon. På bakgrunn av dette vil departementet innhente informasjon om hvor stort problemet er og deretter vurdere tiltak."

Ut i fra henvendelser og oppslag i media synes det klar at det er en betydelig gruppe det handler om, og i lys av at sommerferien og høstens skolestart nærmer seg er det et behov for fortgang i avklaring av mulige tiltak. Etter undertegnedes mening er det derfor viktig at man prioriterer en avklaring av saken.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Forslag til forskrift til den nye opplæringsloven ble sendt på høring 14. januar 1999, med høringsfrist 15. april 1999. Ikke alle høringsuttalelser er mottatt ennå. I forslagets § 4-21 er regler om føring av karakterer på høyeste nivå innarbeidet. Jeg viser til vedlagte kopi av forslaget § 4-21 og høyringsbrevet.

En gjennomgang av de innkomne høringsuttalelsene vil kunne vise om informasjonen rundt begrensningene i adgangen til å forbedre karakterer på lavere nivå har vært tilfredsstillende eller mangelfull. Departementet har akkurat startet arbeidet med å gjennomgå de innkomne høringsuttalelsene.

I tillegg til å se om høringsuttalelsene kan bekrefte om informasjonen har vært tilfredsstillende eller ikke, vil jeg holde løpende kontakt med Statens utdanningskontorer om dette spørsmålet. Ved henvendelser til fylkeskommunene, har departementet fått opplyst at det ikke er særlige problemer knyttet til begrensningene i mulighetene for forbedring av karakterer på lavere nivå.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.Forslag til forskrift til den nye opplæringslova. Høyringsutkast fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Vedlegg 2.

Forskrift til opplæringslova. Høyringsbrevet fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.