Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:250 (1998-99)
Innlevert: 16.04.1999
Sendt: 16.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det henvises til Dokument 8:7 (1997-98) ang. sykepenger under etter- og videreutdanning, og Stortingets behandling av dette. I brev til sosialkomiteen av 19. januar 1998 uttrykte statsråden: "Jeg vil i forbindelse med budsjettet for 1999 vurdere at det innføres rett til sykepenger når en person har permisjon fra et arbeidsforhold (med eller uten lønn) av inntil 1 års varighet for å ta etterutdanning." Dette er ikke oppnådd.
Vil statsråden fortsatt vurdere dette?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Under behandlingen av ovennevnte dokument 8 uttalte jeg i Stortinget at det er hensiktsmessig å vurdere et forslag om rett til sykepenger under utdanningspermisjon i forbindelse med den bebudede stortingsmeldingen om en etterutdanningsreform.

Som et ledd i den videre oppfølgingen av St meld nr 42 (1997-98) Kompetansereform har det vært nedsatt et utvalg for å vurdere forslag til lovbestemmelser om rett til permisjon til kompetanseutvikling. Utvalget avga sin innstilling, NOU 1998: 20, 7. desember 1998. Kommunal- og regionaldepartementet har nå under sluttføring en odelstingsproposisjon om utdanningspermisjon.

I forbindelse med en eventuell lovfesting av rett til utdanningspermisjon er det fremdeles like aktuell å vurdere rett til sykepenger under etter- og videreutdanning.