Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:255 (1998-99)
Innlevert: 19.04.1999
Sendt: 19.04.1999
Besvart: 23.04.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Jeg viser til tidligere spørsmål, besvart 12.03.99, ang. døve fiskere. Statsråden viser til at hensynet til sikkerheten gjør det nødvendig å nekte døve å arbeide som fiskere (selv om den ene fiskeren nå har fått jobben tilbake). Jeg tillater meg å trekke en parallell til døves sikkerhet ved opphold på f.eks. hotell og passasjerbåter der det ikke finnes annen varsling enn ved lyd - noe døve ikke hører! Hva vil statsråden gjøre for å bedre sikkerheten for døve ved opphold på hotell, passasjer-båter osv?

Begrunnelse

På hoteller, passasjerbåter osv er det ikke annen varsling enn ved lyd ved for eksempel brann. Døve som befinner seg på rom/lugar vil da ikke bli varslet umiddelbart.

I sitt svar på mitt spørsmål viser statsråden bl.a. til: "Siktemålet ved bestemmelsene er å sikre arbeidstakernes liv, helse og arbeidsmiljø. Arbeid til sjøs er forbundet med risiko, og arbeid på fiskefartøy er intet unntak." Videre sier statsråden: "Arbeid om bord uten hørsel vil medføre at de vanlige kommunikasjonskanalene som tale og lydalarmer ikke vil kunne brukes og at de om bord vil måtte fokusere på dette i tillegg til de andre arbeidsoperasjonene som skal utføres. Dette vil øke presset på de tilgjengelige ressurser, og faren for ulykker om bord generelt og for den døve spesielt, vil øke."

Parallellen må sies å være klar, begge saker handler om døves sikkerhet. Jeg tillater meg derfor å etterlyse en konsekvent politikk i spørsmålet om sikkerhet.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Sjøfolk og fiskere skal fungere i en arbeidssituasjon. Kravet om hørsel er for å sikre at de kan snakke med hverandre og med eventuelle passasjerer på vanlig måte. Dette er særlig viktig hvis det oppstår en krisesituasjon. Sjøfartsdirektoratet kan i samråd med helsemyndighetene vurdere om det i enkelte konkrete saker er forsvarlig å akseptere at ansatte ombord har mindre enn normal hørsel.

Andre som oppholder seg om bord på for eksempel passasjerskip er ikke omfattet av dette kravet. Jeg er ikke kjent med at det har vært ansett som noe problem at varslinger normalt skjer ved lydsignal og at personer med svekket hørsel kan ha vansker med å oppfatte disse. Dersom de aktuelle organisasjonene ønsker å ta opp dette vil jeg be Sjøfartsdirektoratet vurdere om varslingen kan forbedres.