Skriftlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:257 (1998-99)
Innlevert: 20.04.1999
Sendt: 21.04.1999
Besvart: 29.04.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Har den nåværende Regjering interesse for at de unge skal få de rettigheter i det fiske som de har satset på, hva vil statsråden gjøre for at Steinar Berge og hans sønner skal fortsatt ha sitt yrke i fiskebåten, og kan statsråden se på den urett som ble utført mot dem ved overgang til deltagelses-rettigheter i makrellfiske året 1997?

Begrunnelse

Steinar Berge har 5 sønner fra 20 til 28 år, alle er fiskere, de to yngste med 2 års utdannelse fra Frøya videregående skole, Fiske og sjøfartslinja, for å satse på fiske sammen med far og brødre som hadde 2 båter M/S "Vestaskjær" på 38 fot og M/S "Bergefisk" på 50 fot. De drev torskefiske på vinteren, sei, uer og lange på våren, makrellfiske med not i juli og august i årene 1994, 95 og 96 og sildefiske på høsten.

Etter makrellsesongen 1996 anså de M/S "Bergefisk" for å være for liten, slik som fisket hadde utviklet seg, spesielt på makrell- og sildefiske. M/S "Bergefisk" ble solgt desember 1996. Det ble innført deltagelsesrettigheter på mann og båt den 14. juli 1997, men som ble forandret den 1. august. M/S "Bergefisk" ble solgt og rettighetene fulgte båten som hadde deltatt et av de 3 siste årene. Dermed ble Steinar Berge og hans sønner utestengt fra makrellfiske med båt over 13 meter.

Bladet Fiskaren i Bergen tok kontakt med Schjøtt Pedersen og fikk ham til redaksjonen, for å svare på spørsmål. Der fikk Steinar Berge legge frem sitt problem som utestengte dem fra makrellfiske, for all fremtid. Schjøtt Pedersen ba da Steinar Berge sende en søknad om deltagelse så skulle han se hva de kunne gjøre.

Det ble regjeringsskifte og Schjøtt Pedersen fikk avløsning. Steinar Berge og sønner har søkt om rettigheter på makrellfiske på båt inntil 90 fot, men fikk avslag.

Med tanke på større båt ble deres daværende M/S "Bergefisk" solgt etter tre sesonger høsten 1996 med tanke på makrellfiske som er det beste driftsgrunnlaget, pluss torsk og sild. Fiskeriminister Peter Angelsen skal ha vært underrettet tidligere med brev fra Steinar Berge og spørsmål om å få treffe Fiskeriministeren eller sekretær Nakken under Fiskerimessen i Trondheim i august 1998. Dette skjedde ikke.

Kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun har beklaget i bladet Fiskaren at det var så få som søkte fiskeriutdanning for å satse på fiske. I den forbindelse skulle han ta det opp med fiskeriministeren for å drøfte hva som skulle gjøres for å få de unge i fiskeryrket.

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: En ansvarlig ressursforvaltning hvor man ivaretar hensynet til en bærekraftig utvikling, innebærer at vi i perioder må regulere adgangen til ulike fiskerier.

Det ble i 1996 registrert en tilnærmet fordobling av antall deltakende fartøy i kystfartøygruppens fiske etter makrell, sammenlignet med foregående år. En vesentlig årsak til dette var økt etterspørsel og gunstig prisutvikling etter makrell på eksportmarkedet. Økningen i antall deltakende fartøy medførte at de som tradisjonelt hadde drevet et kystfiske etter makrell fikk mindre kvoter og redusert lønnsomhet.

En slik utvikling kunne få innvirkning på mulighet for flåtefornyelse og bosettingsmønster i distrikter der kystfiske etter makrell tradisjonelt har stått sterkt. På denne bakgrunn ble det den 14. juli 1997 besluttet å innføre en ordning med regulering av deltakelsen i kystnotgruppen for fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde. Det ble satt som hovedvilkår for deltakelse at eier eller fartøy måtte ha deltatt i notfisket etter makrell og levert makrell i 1996 eller minst to av årene 1993, 1994 eller 1995. Ved forskriftsendring ble det senere presisert at eier måtte ha ervervet fartøyet før 14. juli 1997.Jeg vil videre peke på at det er mange ulike interesser og hensyn som skal ivaretas ved innføring av en deltakerregulering. Ved overgang fra et fiske med fri adgang til deltakerbegrensning, vil det altid være grupper av fiskere som kommer annerledes ut enn ved fri tilpasning.

Når det gjelder deltakelse i fisket etter makrell for så vidt gjelder Steinar Berge, vil jeg vise til at Fiskeridepartementet i august 1997 opprettholdt et avslag på søknad fra Bergefisk A/S vedrørende deltakelse i fisket etter makrell. Dette vedtaket er endelig og jeg kan ikke se at det har fremkommet opplysninger som tilsier at vedtaket bør omgjøres.