Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:258 (1998-99)
Innlevert: 20.04.1999
Sendt: 21.04.1999
Besvart: 27.04.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Samferdselskomiteen har vektlagt at avbemanna fyr gjøres tilgjengelig for allmennheten i pakt med prinsipper departementet presenterte i St. meld. nr. 33 (1996-97). Kystverket vil nå avhende Kvassheim fyr gjennom eiendomsmegler, noe som kan åpne for tilfeldige private interessenter. Hvordan vurderer fiskeriministeren den aktuelle avhending og vil han sikre at avhending skjer i pakt med de fastlagte prosedyrer?

Begrunnelse

I St.meld, nr. 33 (1996-97) sier Fiskeridepartementet:
"Fiskeridepartementet har i brev av 25. april 1985 til Kystverket fastsett administrative føresegner for disponering av nedlagde fyrstasjonar. Det ligg i desse føresegnene at nedlagde fyrstasjonar så langt råd skal disponerast til nytte for ålmenta. Når disposisjonsretten til bygningar med mer kan overførast til andre skal det skje etter denne prioriteringa:
1. statlege etatar og institusjonar
2. kommunale eller fylkeskommunale institusjonar med mer
3. lag med allmennyttige føremål
4. private"

Dette ble fulgt opp av komiteen i Innst. S. nr. 186 (1996-97) hvor det heter:
"Komiteen vil peike på at det er viktig å sikre at avbemanna fyr vert tilgjengelege for allmennheita. Komiteen ser det som positivt at avbemanna fyr vert tekne i bruk som kystkultursenter, museum og overnattingsstad."

Komiteen ber videre om at departementet kommer tilbake til Stortinget "dersom gjeldande regelverk gjer det vanskeleg å avhende eiegedomar som i dag ikkje er i bruk."

I den aktuelle sak har Hå kommune i snart 10 år arbeidet for overtakelse, jfr. Pkt. 2 i prioriteringslista.

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Kystverket ønsker å avhende Kvassheim fyranlegg, ettersom dette ikke lenger er i bruk.

Ifølge statens instruks om fast eiendom skal avhending som hovedregel skje etter offentlig kunngjøring og på grunnlag av skriftlige bud. Ved avhending av fyrstasjoner vil Fiskeridepartementet likevel søke å følge den prioritering som er lagt fram for Stortinget, senest i St.meld. nr. 33 (1996-97). Følgende prosedyre vil derfor bli lagt til grunn:

- Takst innhentes

- Aktuelle statlige, fylkeskommunale eller kommunale institusjoner kontaktes for mulig overdragelse, fortrinnsvis til takst

- Skulle disse ikke være interessert, vil man kontakte foreninger med allmennyttige formål, og til slutt vurdere salg til private.

Bakgrunnen for ønsket om å følge denne prosedyre er at fyrstasjoner i stor grad er knyttet til et steds historie og lokale kultur, og derfor vil være attraktive som kulturminner, ofte også som kultursentra. Samtidig vil Fiskeridepartementet ofte være avhen-gig av å opprettholde rett til land- og sjøverts adkomst for videre drift av selve fyret.

Ovenstående prosedyre vil også legges til grunn for avhendelsen av Kvassheim fyr.

Til orientering kan nevnes at Fiskeridepartementet har mottatt en henvendelse fra Hå kommune, datert 22. april 1999, hvor det uttrykkes ønske om å overta Kvassheim fyr. Denne saken er til vurdering i Fiskeridepartementet.