Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:262 (1998-99)
Innlevert: 27.04.1999
Sendt: 28.04.1999
Besvart: 07.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Når regner departementet å legge fram for Stortinget sitt syn på endring av lovverket slik at elever får rett til et godt arbeidsmiljø?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Regjeringen redegjorde for arbeid knyttet til lovverk for elevenes arbeidsmiljø i St. prp. nr. 1 (1998-99) s. 51 og St. meld. nr. 28 (1998-99) s. 16 og 19.

Elevenes arbeidsmiljø er blant annet ivaretatt gjennom forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriften vil bli fulgt opp med tilsyn fra Statens helsetilsyn og fylkeslegene, og gjennomføring av forskriften skal evalueres i 1999.

Etter at forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er evaluert vil Regjeringen legge fram for Stortinget hvilke ytterligere reguleringer som er nødvendig.

En tar sikte på at dette kan skje i tilknytning til budsjettproposisjoner.