Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:263 (1998-99)
Innlevert: 28.04.1999
Sendt: 29.04.1999
Besvart: 06.05.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Det er i dag restriksjoner på bruk av båt med motor i ferskvann bl.a. på grunn av støyforurensning og utslipp fra vanlige motorer. Etter lovvedtaket er det utviklet elektriske motorer som ikke forurenser mer enn bruk av båt uten motor. Samtidig gir motorisert ferdsel mulighet for flere til naturopplevelser som ellers ikke vil ha tilgang på dette. Vil statsråden vurdere å unnta elektriske motorer fra forbudet?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Motorferdselloven omfatter alle typer motordrevne framkomstmidler, uavhengig av hva slags energi motoren drives med. Ikke bare forbrenningsmotorer og elektriske motorer, men også andre typer motorer som måtte bli aktuelle framover, går inn under lovens virkeområde. Lovens formål er å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Begrepet "naturmiljø" omfatter både marken, plante- og dyrelivet og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskapsverdier, stillhet og ro. Begrepet "fremme trivselen" innebærer at loven skal tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser. Et motorfartøy vil ha omtrent samme brukspotensial hva enten det drives av en forbrenningsmotor eller elektrisk. Selv om elektriske båtmotorer har miljøfortrinn når det gjelder forurensende utslipp og støy, kan bruk av fartøy med slik motor allikevel komme i konflikt med f.eks. hensynet til naturopplevelser og naturverdier, f.eks. ved å forstyrre fuglelivet. Etter Miljøverndepartementets vurdering er det derfor ikke grunnlag for å unnta elektriske motorer fra motorferdsellovens bestemmelser.

Motorferdselloven § 4 tredje ledd inneholder en generell bestemmelse om at ferdsel med motorfartøy på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer i utgangspunktet ikke er tillatt. Dersom det foreligger særlige grunner kan kommunen likevel gi tillatelse til ferdsel med motorfartøy på slike innsjøer, enten generelt gjennom en forskrift i medhold av lovens § 5b eller gjennom en enkelttillatelse i medhold av lovens § 6. Særlige grunner kan f.eks. være behov for transport til hoteller, turiststasjoner eller hytter som ligger slik til at de er avhengige av båt, transport av funksjonshemmede, m.v. Kommunen kan gi tillatelse på vilkår om f.eks. hastighetsbegrensninger, begrensninger i motorens størrelse eller om støy- og utslippsnivå. Slik kan kommunen legge til rette for bruk av elektrisk drevne fartøy til å dekke det særlige transportbehov som begrunner ferdselstillatelsen.