Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:279 (1998-99)
Innlevert: 10.05.1999
Sendt: 10.05.1999
Besvart: 20.05.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Hvilke fylkesmenn offentliggjorde brevet fra Direktoratet for naturforvaltning angående båndlegging av arealer i forbindelse med fredning av 5. mai 1993 og på hvilken måte ble dette gjort?

Begrunnelse

Miljøverndepartementet har siden 5. mai 1993, ved brev om midlertidige arbeidsgrenser som ble sendt av Direktoratet for naturforvaltning, fredet store områder på land og i sjø uten at dette har vært vedtatt ved kongelige resolusjoner og i strid med Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 62 1991-92.

Denne fredningen strekker seg langt utover de områder som kartet i vedlegget til Stortingsmeldingen viser.

Det er påfallende at hjemmelen direktoratet bruker for å sende dette famøse brevet av 3. mai 1993 som ble stemplet unndratt offentlighet ved en inkurie, er et brev fra Miljøverndepartementet, datert 18. september 1992. Altså året før Stortinget behandlet Stortingsmelding nr. 62 1991-92. Dette vitner om arroganse overfor Stortinget og næringsutøverne som rammes.

I svaret fra Miljøvernministeren på mitt spørsmål av 26. april 1999 opplyses det at flere fylkesmenn offentliggjorde brevet av 5. mai 1993.

Jeg kan ikke se at jeg har fått svar på andre del av mitt spørsmål, om kompensasjon for de tap næringslivet og befolkningen har lidt p.g.a. denne uhjemlede, vettløse fredningen.

Jeg kan heller ikke forstå hvilke verneverdier i sjøen som ville blitt ødelagt/redusert i planperioden når sjøen ikke i det hele tatt var med i behandlingen av Stortingsmelding nr. 62 1991-92. Nå må disse arbeidsgrensene fjernes.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Spørsmålet som nå reises er en oppfølging på bakgrunn av et tidligere svar jeg gav 3 mai 1999 i saken. Følgende kan opplyses: Etter at brevet av 6 mai 1993 ble sendt ut, henvendte bl a fylkesmennene i Rogaland og Hordaland seg til Direktoratet for naturforvaltning med anmodning om å få offentliggjøre innholdet i brevet. Dette gav direktoratet fylkesmennene anledning til. Det er imidlertid nå, 6 år etter, vanskelig å få dokumentert om og eventuelt når og på hvilken måte informasjonen i brevet er offentliggjort i det enkelte fylke; om kopi av brevet har vært gitt enkeltpersoner/institusjoner på møter miljøvern-avdelingene har deltatt på eller at kun deler av innholdet i brevet er referert muntlig. Men som jeg har sagt i mitt forrige brev ble fylkesmennene bedt om å informere berørte parter om arbeidet med midler-tidige arbeidsgrenser jf brev av 3 mai 1999. På den bakgrunn forutsetter jeg at det er gitt nødvendig informasjon til partene om arbeidsgrensene i forbindelse med fylkesmennenes arbeid med de enkelte vernesaker.