Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:275 (1998-99)
Innlevert: 07.05.1999
Sendt: 10.05.1999
Besvart: 18.05.1999 av finansminister Gudmund Restad

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Fra 1. mars 1999 ble grensen for å beregne merverdiavgift på postordresendinger fra utlandet senket fra 200 kroner til 0. Posten Norge BA krever nå 80 kroner i gebyr for å kreve inn merverdiavgift for slike sendinger. I praksis fører dette til at postordre-/internett-bestilling av varer fra utlandet blir prohibitivt dyrt. Hva vil statsråden gjøre for å sikre en reell likebehandling av f. eks. en CD kjøpt i Norge og en CD kjøpt på postordre eller lignende i utlandet?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Jeg viser til ditt brev av 7. mai 1999 med spørsmål om hva jeg vil gjøre for å sikre en reell likebehandling av varer kjøpt i Norge og tilsvarende varer kjøpt på postordre eller lignende i utlandet. Foranledningen til spørsmålet er det gebyret Posten oppkrever for utfylling av dokumenter i forbindelse med fortolling av varer som sendes gjennom post.

Spørsmål nr 15 i spørretimen den 5. mai 1999 fra stortingsrepresentant Terje Johansen til samferdselsministeren berører også dette. I sitt svar redegjør samferdselsministeren bl a for Postens hjemmel til å oppkreve gebyret, samt gebyrets størrelse. Det fremgår av samferdselsministerens redegjørelse at gebyrets størrelse ikke må godkjennes av Samferdselsdepartementet, men at det fastsettes av Posten som ledd i den ordinære forretningsvirksomheten.

Forskrift nr 12 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel ble endret med virkning fra 1. mars 1999. Ved endringen ble fritaket fra å beregne og oppkreve merverdiavgift ved innførsel begrenset, slik at det ikke lenger gjelder noe fritak ved innførsel av varer kjøpt på postordre. Gavesendinger med verdi under 500 kroner og andre småsendinger med verdi under 200 kroner, som ikke er en postordreforsendelse, kan som tidligere tas inn til Norge uten avgiftsberegning.

Før forskriften ble endret, kunne varer med verdi inntil 217 kr omsettes avgiftsfritt fra utlandet til Norge. Forskriftsendringen ble gjennomført for i større grad å likestille avgiftsmessige salg av varer fra utlandet med tilsvarende innenlandsk omsetning. Endringen førte til at sendinger med lav verdi kjøpt gjennom postordre fra utlandet, ikke lenger står i noen særstilling i forhold til innenlandsk omsetning.

Fortolling av varer kan enten skje ved egen fortolling eller via speditør. Varemottagere som foretar fortollingen selv overfor Tollvesenet betaler ikke gebyr for fortollingen. Ved fortolling via speditør, oppkrever speditøren vederlag for de tjenester han utfører i forbindelse med fortollingen. Den mest benyttede speditøren i denne sammenheng er Posten. Som du skriver i ditt spørsmål oppkrever Posten et gebyr på kr 80 for tjenester utført i forbindelse med fortollingen. Vederlaget til speditøren vil for sendinger med lav verdi naturlig nok utgjøre en forholdsmessig stor andel av kostnaden for varen i forhold til tilsvarende fortolling av større partier varer.

Jeg er gjennom flere henvendelser blitt gjort oppmerksom på at behandlingstiden for post-forsendelser i visse tilfeller er lang. Videre tyder det på at det i enkelte tilfeller har vært usikkerhet om hvilke forsendelser som skal fortolles etter de nye reglene.

Jeg vil derfor be Toll- og avgiftsdirektoratet vurdere tiltak og tilrettelegge for mer praktiske prosedyrer ved fortolling av postordresendinger fra utlandet, herunder se på om det foreligger løsninger som på en bedre måte kan ivareta både de hensyn som ligger bak forskriftsendringen og hensynet til mottakere av postordreforsendelser. I denne sammenheng vil også rutinene for å skille postordresendinger fra gavesendinger eller andre småsendinger bli vurdert.