Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:289 (1998-99)
Innlevert: 19.05.1999
Sendt: 20.05.1999
Besvart: 27.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Nord-Trøndelag Fylkeskommune søkte i brev av 21.12.98 om å få opprette landslinjeordning for tilbudene VKI anleggsmaskinfører og VKII anleggsmaskinreparatør ved Ole Vig v.g.skole i Stjørdal. Slike tilbud eksisterer ikke i dag i Midt-Norge og er sterkt etterlyst av bransjen. I brev av 8.3.99 ble søknaden avslått av departementet. Vil statsråden revurdere denne avgjørelsen slik at tilbudene også kan opprettes i Midt-Norge?

Begrunnelse

I departementets begrunnelse for avslaget heter det:

"I forbindelse med gjeninnføringen av ordningen med landslinjer fra høsten 1996, foretok departementet en gjennomgang av kapasiteten ved landslinjene. I vurderingen av kapasitet legges det vekt på bransjens samlede behov, landet sett under ett. Departementet sitter ikke inne med informasjon som tilsier at kapasiteten på landslinjene innenfor VKI anleggsmaskinfører og VKII anleggsmaskinreparatør bør endres. Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til nært samarbeid om de eksisterende tilbud på kryss av fylkesgrensene."

Maskinentreprenørenes Forbund region 4 som består av fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, og som representerer 270 medlemsbedrifter i disse fylkene, opplyser at bransjen har problemer med rekruttering til sine fag pga. mangel på ungdom med slik utdanning. Slike utdanningstilbud finnes i Aust-Agder, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Nordland og Finnmark. Høsten 1999 er det til VKI anleggsmaskinfører 523 søkere til 235 plasser og til VKII anleggsmaskinreparatør 88 søkere til 83 plasser. Bransjens registrerte årlige rekrutteringsbehov i region Midt-Norge er på 79 og behov fra bl.a. kommuner og andre offentlige etater kommer i tillegg. Erfaring viser at mobiliteten blant 16 åringer er lav og at svært få unge fra regionen søker dette tilbudet i de fylkene som har slike landslinjetilbud.

Oversikten over antall søkere og antall elevplasser ved eksisterende landslinjetilbud, og mangel på rekruttering til yrkene i region Midt-Norge tilsier at tilbudene bør opprettes i denne regionen og at en slik utvidelse av tilbudene ikke vil medføre mangel på oppfylling av de øvrige elevplassene på landsbasis.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Videregående kurs I anleggsmaskinfører og videregående kurs II anleggsmaskinreparatørfaget tilbys ved 6 skoler i landet. Samlet kapasiteten på VK I anleggsmaskinfører er 300 plasser og på VKII anleggsmaskinreparatørfaget 90 plasser. Det faktiske elevtall per 1. oktober 1998 var henholdsvis 244 og 87. Tall som departementet har hentet inn fra fylkeskommunene viser at det i fjor ble avlagt til sammen 8 fagprøver i skole innenfor disse fagene. Det kan da se ut som om det var 8 elever som ikke fikk læreplass. Søkertall for skoleåret 1999-2000 som departementet hentet inn fra fylkeskommunene i april, viser at det er 239 primærsøkere til VK I anleggsmaskinfører og 107 primærsøkere til VK II anleggsmaskinreparatørfaget. Primærsøker betyr at søkeren har faget som sitt første ønske. I lys av disse tallene kan jeg ikke se at det er grunnlag for å utvide kapasiteten for de to fagene.

Videregående opplæring består av en rekke små fag. For en betydelig del av fagene er søkningen slik at det ikke er behov for klasser i alle fylkeskommunene. For blant annet å ivareta tilbud innenfor små fag har fylkeskommunene etablert et landsomfattende samarbeid om etablering av landsdekkende linjer. I tillegg til landslinjene er det i underkant av 20 landsdekkende linjer som fylkeskommunene samarbeider om.

På bakgrunn av ovenstående vil jeg ikke foreslå å etablere landslinje VK I anleggsmaskinfører og VK II anleggsmaskinreparatørfaget ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal. Jeg har da også lagt vekt på at etablering av disse linjene ville medføre betydelig kostnader.