Skriftlig spørsmål fra Sigrun Eng (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:290 (1998-99)
Innlevert: 20.05.1999
Sendt: 20.05.1999
Besvart: 28.05.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Kan miljøvernministeren gi eit svar på vegne av de involverte departementer på stoda, og når tiltak skal setjast ut i livet, tiltak som monar?

Begrunnelse

Fleirtalet i Samferdselskomiteen har i budsjettinnstillinga 1998/99 blant anna sagt at noko må gjerast for å få ei større vassgjennomstrømning frå Steinsfjorden og ut i Tyrifjorden. Den økologiske ubalansen er fortsett foruroleg, til tross for lokale tiltak.

Den krepsestamma som Steinsfjorden er kjendt for lever eit høgst utrydningstrua liv. Eg nemner og bade, rekreasjon og jordbruksvasskjelda. År om anna er vatnet totalt forbudt å bruke. Vi snakkar om ei vedvarande miljøbombe.

Dette var ein samferdselssak, det er no ein miljøsak og i tillegg har verneinteressene vakna.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Vannkvaliteten i Steinsfjorden har vært dårlig de siste årene. Høyt fosforinnhold har bidratt til stor algeproduksjon, og spredning av vasspest har ført til at situasjonen i Steinsfjorden har blitt stadig mer bekymringsfull. Hole og Ringerike kommuner har på bakgrunn av disse problemene i Steinsfjorden utarbeidet en handlingsplan for å bedre vannkvaliteten. Begge kommunene har enstemmig vedtatt å godkjenne handlingsplanen. Hovedtiltaket i handlingsplanen går ut på å erstatte veifyllingene mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden med bruer, slik at det blir bedre gjennomstrømning av vannmassene mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden.

Vegdirektoratet har satt i gang et forprosjekt for å klarlegge ulike forhold i forbindelse med fyllingene mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden på E-16, jf. St.prp. nr. 1 (1998-99) Samferdselsdepartementet. Forprosjektet skal bl.a. vurdere virkningen på vannkvaliteten i Steinsfjorden dersom fyllingene erstattes med bruer, alternative utforminger av bruer og terreng, samt kostnader ved en eventuell utskifting av fyllingene. Jeg har fått beskjed av samferdselsministeren at forprosjektet nå er avsluttet og at Vegdirektoratet nylig har mottatt rapporten. Vegdirektoratet vil nå gjennomgå rapporten før det trekkes noen konklusjon.

Samferdselsministeren har lovet å komme tilbake til Stortinget når Vegdirektoratet har gjennomgått rapporten, og kommer med sin anbefaling til Samferdselsdepartementet.