Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:299 (1998-99)
Innlevert: 26.05.1999
Sendt: 26.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Høsten -97 så samferdselskomiteen det som ønskelig at Regjeringa foretok en vurdering av videreføring av kontrollsenteret for Loran C i Bø i nær framtid. Det permanente senteret i Brest er nå i drift, men samtidig er det utviklet et teknologisk system, Eurofix, hvor Loran C nyttes i samhandling med satelittsystemer. Når vil departementet framlegge denne vurdering, og hvordan vurderes Loran C i forhold til Eurofixsystemet?

Begrunnelse

En samlet samferdselskomite ba om ei vurdering av Loran C som back-upsystem. Etter den tid har det vist seg at Loran C vil spille en mye mer sentral rolle som bærer av korreksjonsdata for satelittsystemet GPS. Loran C/Eurofixsystemet vil sannsynligvis bli en del av framtidas navigasjonssystem. Men etter at det permanente system i Brest, som ikke integrerer Eurofixsystemet er kommet i drift, er det fare for nedleggelse av kontrollsenteret i Bø fra 1 jan. 2000. En vurdering må derfor skje raskt og innbefatte den nye teknologiske utvikling.

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: I St prp nr 1 (1998-99) for Fiskeridepartementet heter det bl a at:

"Fiskeridepartementet har vurdert behovet for å videreføre den midlertidige kontrollordningen i et permanent kontrollsenter i Bø. Opprettelse av Bø som permanent kontrollsenter ved siden av Brest vil styrke påliteligheten av Loran-C systemet. Systemet er ment å fungere tilfredsstillende kun med ett kontrollsenter, men med to kontrollsentre vil systemet fortsatt være operativt selv om ett kontrollsenter faller ut.

Permanent kontrollsenter i Bø vil være nødvendig for et norsk-russisk navigasjons-samarbeid i Barentshavet, da de russiske stasjonene vanskelig vil kunne kontrolleres fra Frankrike på grunn av for lange avstander. I det norsk-russiske samarbeidet om radionavigasjon er det utført en studie for å finne tekniske løsninger som kan knytte det russiske Chayka-systemet opp mot Loran-C. Det er i første rekke behov for å knytte stasjonen Tummany på Kola opp mot Bø-kjeden.

Permanent kontrollsenter i Bø og Chayka-samarbeidet vil gjøre det mulig å etablere tilfredsstillende navigasjonsdekning i områdene rundt Øst-Finnmark og i Barentshavet.

Opprettelse av et permanent kontrollsenter er kostnadsberegnet til 16 mill kroner. Driftsutgiftene antas å bli om lag som i dag. For å kunne etablere et norsk-russisk radionavigasjonssamarbeid kommer engangsutgifter på 4,5 mill kroner til Chayka-samarbeidet i tillegg til det som er nødvendig for å opprette et permanent kontrollsenter i Bø. Alternativet til Bø og Chayka når det gjelder dekning i Barentshavet er utbygging av en "mini" Loran-C stasjon i Øst-Finnmark til en kostnad på om lag 15 mill kroner.

Innenfor de foreslåtte budsjettrammene for 1999 har Fiskeridepartementet ikke kunnet prioritere et permanent kontrollsenter i Bø og Chayka-samarbeidet, eventuelt en "mini" Loran-C stasjon utenfor Kirkenes. Fiskeridepartementet vil imidlertid fortsatt vurdere disse tiltakene i forbindelse med senere budsjettår."

Fiskeridepartementet har merket seg at det permanente kontrollsenteret i Brest nå er i drift, og at det etter planene skal overta kontrollen over alle kjedene i den nordvest-europeiske Loran-C systemet NELS i løpet av juni måned.

Innen NELS, hvor Norge er med, pågår det nå drøftinger med hensyn til hvordan man kan dele kostnadene for en såkalt "vurdering av mulig realisering"-fase (feasibility phase) for Eurofix. De praktiske mulighetene for å innføre Eurofix permanent innen det europeiske Loran-C systemet vil bli undersøkt. Under forutsetning av at NELS-landene blir enige om slik kostnadsdeling, vil man iverksette denne fasen. Norge har meddelt at vi er interessert i å delta i denne delen av Eurofix-utviklingen, men vi har ikke kunnet binde oss opp til arbeidet utover 1999, ettersom budsjettet for 2000 ikke er fastlagt.

Det er korrekt at kontrollsenteret i Brest ikke er forutsatt tilrettelagt for å integrere Eurofix, og det dermed vil være viktig å kunne etablere Bø som permanent kontrollsenter hvis Eurofix skal innføres. Det synes også klart at et Loran-C system uten Eurofix vil være mindre interessant som et back-up system til eksisterende og eventuelle framtidige satellittnavigasjonssystemer.

På denne bakgrunn vurderer Fiskeridepartementet mulighetene for å videreføre kontroll-senteret i Bø. En slik vurdering vil bli lagt fram for Stortinget i budsjettet for år 2000.