Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:304 (1998-99)
Innlevert: 27.05.1999
Sendt: 28.05.1999
Besvart: 03.06.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hvor langt er arbeidet med planleggingen av Eidangertunnelen kommet og hvordan er samarbeidet mellom Jernbaneverket og lokale myndigheter om de ulike finansieringsoppleggene for planleggingsarbeidet som er skissert fra lokalt hold?

Begrunnelse

Ved behandlingen av Statsbudsjettet for inneværende år (jf. Budsjett-innst. S. nr. 13 (1998-99) sa en enstemmig samferdselskomite:

"Komiteen forutsetter at det for 1999 er satt av tilstrekkelig med midler til planlegging av Eidangertunnelen".

Fra lokalt hold er det vist vilje til å delta økonomisk i planleggingen av Eidangertunnelen. Det er viktig at Staten nå viser vilje til å finne løsninger slik at planleggen av dette viktige jernbaneprosjektet videreføres så raskt som mulig.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Det foreligger godkjent hovedplan for strekningen Farriseidet-Porsgrunn (Eidangertunnelen). Jernbaneverket skal etter planen starte detaljplanleggingen medio 1999. Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan har i brev av 08.10.1998 fra ordføreren i Porsgrunn kommune tilbudt seg å bidra med 10 mill kr til planleggingen av prosjektet. Samferdselsdepartementet har i brev av 25.05.1999 til Porsgrunn kommune, jf vedlagte kopi, åpnet for at Jernbaneverket i samråd med de lokale myndigheter kan søke å finne fram til en avtale for håndteringen av kommunenes økonomiske bidrag til den videre planleggingen av prosjektet.

Vedlegg til svar:

Samferdselsdepartementets brev av 25. mai 1999 til Porsgrunn kommune v/ordføreren. Saksbehandler: Bjørn H. Kavli.

Vedrørende: Spleiselag på planmidler til Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet-Porsgrunn.

Samferdselsdepartementets referanse: 98/2264.