Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:310 (1998-99)
Innlevert: 28.05.1999
Sendt: 31.05.1999
Besvart: 03.06.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Etter at kvinner fra flere parti har engasjert seg for å styrke retssikkerheten til utenlandske kvinner som bryter ut av samlivet før de har fått bosettingstillatelse i Norge, ble forskriftene til Utlendingslova endret. Nye retningslinjer har imidlertid en svært restriktiv definisjon på mishandling, og praksis har vist at rettssikkerheten til mishandlete utenlandske kvinner ikke har bedret seg. Hva vil statsråden gjøre for å definere mishandling slik at rettssikkerheten til kvinnene kan bedres?

Begrunnelse

Etter engasjement fra kvinnepolitiske ledere fra flere parti for å bedre retssikkerheten til utenlandske mishandlete kvinner, ble §37.5 i forskriftene til Utlendingslova endret slik at ei kvinne som bryter ut av samlivsforhold på grunn av mishandling av henne eller barna, skal få videre oppholdstillatelse. Nye retningslinjer av 30.07.98 som inneholdt krav som gjør det mulig å bortdefinere omfattende mishandling, var bakgrunn for et møte mellom representanter fra flere kvinneorganisasjoner og justisminister Aud Inger Aure 17/11-98. Iføle Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger var det enighet om at rettssikkerheten må bedres i praksis. Konkret betyr det å endre definisjon på mishandling som ligger implisitt i følgende: Kravet om skade, som må ha medført at kvinnas livskvalitet er blitt redusert og at denne reduksjonen ikke må være av helt forbigående art og ikke enhver uoverensstemmelse mellom ektefeller som måtte ha resultert i utøvelse av fysisk vold eller bruk av trusler, m.v., kan anses som mishandling. Definisjoner av denne art gjør det vanskelig for mishandlede kvinner å bli trodd. Jeg viser for øvrig til henvendelse fra Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, datert 6. mai 1999.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I brevet fra stortingsrepresentant Ågot Valle vises det til retningslinjer av 30.7.1998. Arbeidet med å utforme retningslinjer om utenlandske kvinners situasjon ved samlivsbrudd er imidlertid ikke avsluttet. Ved brev av 30.7.1998 ble Utlendingsdirektoratet gitt i oppdrag å utarbeide retningslinjer om ny oppholdstillatelse for utenlandske kvinner etter samlivsbrudd. Formålet med disse er nettopp å lette situasjoner for denne gruppa ved å myke opp praksis. I departementets brev ble det også gitt noen synspunkter på hvordan retningslinjene burde utformes.

Utlendingsdirektoratet oversendte for en tid tilbake et utkast til retningslinjer til departementet. Arbeidet med gjennomgangen av dette utkastet er ikke avsluttet, og det er derfor for tidlig å si noe nærmere om hvordan de endelige retningslinjene vil bli. Vi tar sikte på å sluttføre arbeidet med det første.