Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:323 (1998-99)
Innlevert: 03.06.1999
Sendt: 04.06.1999
Besvart: 15.06.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Var det rett av fylkesmannen i Hordaland den 5.9.96 å oppheve sitt vedtak av 28.8.96 om at Sotra Steinindustri A/S (SSt) skulle stille bankgaranti på 2,5 mill. kr. som trygghet for framtidige kaileie?

Begrunnelse

Den 18.6.96, sak 67/96/, vedtok Sund kommunestyre å innløse grunn fra Simon A. Sangolt m. fl. (SAS) og bygge kommunal kai på Skaganeset industriområde til kommunale kostnader av oppgitte 6 mill. kroner. Kaien skulle leggest ut til Sotra Steinindustri A/S (SSt) i 10 år for kr. 250.000 i året, med garanti for betaling av kaileie.
Alternativet var å forlenge en påbegynt kai til offentlig bruk hos laksepakke- og eksportbedrifter Sekkingstad Service K/S (SS), til kommunale kostnader på ca. 300.000 kr. Her inngikk kjøp av et tilstøtende areal, som formannskapet hadde bestemt at ordføreren i stedet for rådmannen, skulle forhandle med arealleieren om å kjøpe. Saksgruppe næring holdt befaring den 8.4.99, og med basis i denne og drøftingen mellom ordføreren og eieren om detaljer, gav ordføreren sitt til framlegg til intensjonsavtale av 18.4.96. I brev til rådmannen 1.5.96, jnr. 673386, ba ordføreren "om at det skulle utarbeides en sak om bygging av kai på Skaganeset på grunnlag av vedlagte dokument", noe rådmannen ikke gjorde. Ingen ting tyder på noe annet enn at ordføreren frem til dette tidspunktet arbeidet for å realisere SS-prosjektet, som ville ha kostet 6% av SSt-prosjektet.
Men dette endret seg i begynnelsen av mai. I et brev den 1.5.96, som ikke ble journalført eller lagt frem for kommunestyret, viste SAS til deres undertegnede avtale med kommunen om innløsing av grunn og om 10% rente frem til innløsningen skjedde. M.a. nektet rådmannen på eksistensen av den ikke politisk klarerte avtalen. Ordføreren trekte seg fra da av fra SS-prosjektet. Rådmannen gikk inn i SS-prosjektet og krevde nye forhandlinger som resulterte i at kommunen, etter et møte med SAS-ledelsen og arealeieren, skrev et nytt avtalefremlegg med vilkår som arealeieren på forhånd hadde orientert rådmannen om var uakseptabelt. Rådmannen holdt kommunestyret utvitende om arealeierens skriftlige protest, der det ble feilaktig opplyst til kommunestyret at SS hadde sagt at de ikke lenger hadde behov for kai. Til tross for at vedtaket den 18.6.96 var påklaget til fylkesmannen, inngikk kommunen allerede den 3.7.96 avtale med Simon A. Sangolt om innløsing av grunn.
Til kommunestyremøtet den 29.8.96 lå det for regnskapet for SSt for 1995 som viste at SSt hadde tapt mer enn 2/3 av aksjekapitalen, at tomtene til selskapet var pantsatt og at gjelden var på ca. 3,7 mill. kr. Dette kjente ikke kommunestyret til 18.6.96, og ordføreren og rådmannen delte heller ikke dokumentasjonen ut på møtet 29.8.96. I brev 28.8.96 krevde fylkesmannen at SSt stilte bankgaranti på 2,5 mill. kr. for framtidig kaileie. Med grunnlag i et framlegg der det var vist til brev av 28.8.96, gjorde kommunestyret utbyggingsvedtak. Men i utskriften fra møteboka er brevet av 28.8.96 utelatt i vedtaket.
Den 5.6.96 opphevet fylkesmannen i sitt vedtak om bankgaranti i brev 28.8.96, uten at det fremgår at noen ba om det. Dette kan tyde på at det ikke var fylkesmannen sin mening syv dager tidligere at SSt faktisk skulle stille denne bankgarantien, som SSt neppe kan ha vært i stand til å stille. Det ble til at ordføreren satt frem krav om gjenopptaking av saken, slik det var mulighet til etter tre måneder. Ordføreren kunne da ha fått realisert SS-prosjektet som han hevdet å være for, men han nektet å sette saken på kartet. I stedet undertegnet han den 2.10.96 avtalen med SSt uten at den kommunestyret bestemte bankgarantien på 2,5 mill. kr. var på plass, med en tapsrisiko på ca. 2 mill. kr. som følge, og uten klausul om indeksregulering om leien. Straks etter avtaleinngåelsen og gjennomføringen av de tilhørende økonomiske transaksjonene, flyttet det nystartede selskapet "Simon A. Sangolt A/S" inn i produksjonslokalene til Sangolt Trearbeid, eid av far til ordfører Albrigt Sangolt. Med utvilsomt kjenskap til dette leieforholdet, må Sangolt har vært inhabil til å underskrive SSt-avtalen.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Departementet har bedt om uttalelse fra Fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen har redegjort for saken ved brev m/vedlegg datert 11. juni i år. Når det gjelder de faktiske forholdene og sakens bakgrunn viser jeg til Fylkesmannens redegjørelse som vedlegges.

Jeg vil i det følgende avgrense meg til å besvare Deres direkte spørsmål tilknyttet Fylkesmannens vedtak av 5. september 1996 og 28. august 1996.

Ved brev datert 28. august 1996 godkjente Fylkesmannen et vedtak i Sund kommunestyre 18. juni 1996, sak 67/96 om å ta et opp et lån stort kr. 2.500 000,- til delvis finansiering av kai på Skaganeset. Fra Fylkesmannens side ble det blant annet stilt som vilkår at kommunen måtte sikre nødvendig garanti for leieinntektene fra Sotra Steinindustri. Fylkesmannen bad derfor om at Sotra Steinindustri stiller bankgaranti for de forpliktelsene firmaet påtok seg i forbindelse med kaiutbyggingen.

Sund kommune bad i brev datert 5. september 1996 Fylkesmannen utdype hva som konkret skulle legges i kravet om bankgaranti. Det ble spurt om bankgarantien skulle gjelde for hele eller deler av leiesummen, og for hele eller deler av garantitiden.

Fylkesmannen besvarte dette brevet 6. september 1996 (jeg antar dette må være det brevet De refererer til som datert 5. september 1996). Fylkesmannen presiserte at bankgarantien minst måtte omfatte leieinntektene de 3 første årene. For resten av avtaleperioden fant Fylkesmannen det tilstrekkelig at Sund kommune sikrer sine interesser med pant i fast eiendom. I brevet datert 11. juni i år har Fylkesmannen redegjort for grunnlaget for denne presiseringen, jf. side 6 nederst og side 7 i vedlagte kopi av Fylkesmannens brev.

Jeg kan etter dette ikke se at Fylkesmannens brev av 6. september 1996 innebar en opphevelse eller omgjøring av vedtaket av 28. august 1996 om godkjenning av låneopptak. Brevet av 6. september inneholder kun en nærmere presisering av de vilkårene som ble stilt fra Fylkesmannens side tilknyttet lånegodkjenningen.

6 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Brev fra fylkesmannen i Hordaland til Kommunal- og regionaldepartementet vedrørende spørsmål om vurdering av vedtak fattet av fylkesmannen i Hordaland 5. september 1996. Saksbehandler: Ingvild Hjelmtveit, telefon 55 23 72 37.

Referanse: 99/08438 333 IHJ. Datert: 11. juni 1999.

Vedlegg 2.

Brev fra Sund kommune v/Rådmann Karstein Bjørge til fylkesmannen i Hordaland vedrørende Kaibygging på Skaganeset - finansiering.

Referanse: 675818. Arkiv; 624. Datert: 22. juli 1996.

Vedlegg 3.

Intensjonsavtale om kaibygging og tomtekjøp mellom Sund kommune og Sotra Steinindustri A/S.

Referanse: 675762. Datert: 3. juli 1996.

Vedlegg 4.

Brev fra fylkesmannen i Hordaland til Sund kommune om opptak til delvis finansiering av kaibygging.

Referanse: 6634/96 163.6 IH. Datert: 28. august 1996.

Vedlegg 5.

Brev fra Sund kommune v/Formannskapskontoret til fylkesmannen i Hordaland om opptak til lån til delvis finansiering av kaibygging.

Referanse: 677187. Arkiv: 145. Datert: 5. september 1996.

Vedlegg 6.

Brev fra fylkesmannen i Hordaland til Sund kommune om opptak av lån til delvis finansiering av kaibygging - endelig godkjenning.

Referanse: 6634/96 163.6 IH