Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:325 (1998-99)
Innlevert: 07.06.1999
Sendt: 08.06.1999
Besvart: 15.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Et år før stortingsbehandlingen av Revidert landsplan for naturparker ble det sendt ut et brev fra Miljøverndep. Med bakgrunn i dette brevet ble det så sendt ut brev fra Direktoratet for Naturforvaltning til fylkesmennene angående foreløpige arbeidsgrenser. Disse såkalte arbeidsgrensene trådte i kraft, i strid med stortingsvedtak og går til overmål ut i sjøen. Hva vil statsråden gjøre for å oppheve disse arbeidsgrensene og vil det bli gitt kompensasjon for tap som bedrifter og enkeltpersoner har lidt?

Begrunnelse

Til tross gjentatte henvendelser har jeg ikke fått svar på mitt spørsmål om kompensasjon for tap som disse såkalte arbeidsgrensene har påført bedrifter og enkeltpersoner. Jeg ser meg derfor nødt til å spørre på nytt og viser til mitt spørsmål av 10. mai og deres svar av 19. mai. Jeg forstår at det kan være vanskelig å huske hva som har skjedd for 6 år siden. Men det er jo nettopp fordi brevet var unndratt offentlighet at det først nå er blitt kjent. Her har det skjedd et klart brudd både på åpenhet og forsvarlig forvaltning.

Stortinget vedtok i 1993 Revidert landsplan for naturparker. Store områder er blitt fredet, utover de områder som lå til grunn og som var inntegnet på vedlagte kart i forbindelse med stortingsbehandlingen. Det er i tillegg satt arbeidsgrenser langt utover Stortingets intensjoner. Det er til og med laget arbeidsgrenser i sjøen, noe som overhodet ikke var forutsatt i stortingsbehandlingen. Her er ikke Stortingets intensjoner i denne saken fulgt opp og departementet har ikke handlet i tråd med de fullmakter som ble gitt i forbindelse med stortingsbehandlingen.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Spørsmålet som reises er en oppfølging på bakgrunn av et tidligere svar jeg gav 3 mai og 19 mai 1999 i saken.

Innledningsvis vil jeg få si at den saksbehandling som er iverksatt fra miljøvernmyndighetene siden 1993 da meldingen om ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder ble behandlet av Stortinget, har fulgt de retningslinjer som er fastlagt gjennom lov (naturvernloven § 18) og rundskriv (Miljøverndepartementet rundskriv T- 4/90). Som en del av saksbehandling ba departementet i brev av 22 desember 1992 (faxet over til representanten Bastesen 9 juni 1999) fylkesmennene lage forslag til framdriftsplaner for behandlingen av den enkelte vernesak. På bakgrunn av dette brevet og Miljøverndepartementets brev av 18 september 1992 (som jeg tidligere har vist til i brev av 3 mai 1999) og brev av 22 desember 1992, ba Direktoratet for naturforvaltning fylkesmennene utarbeide foreløpige arbeidsgrenser. For enkelte områder omfattet dette også noe sjøarealer. Jeg kan for mitt vedkommende ikke se at et slikt opplegg er i strid med Stortingets forutsetninger da oppdraget om å videreføre nasjonalparkplanen ble gitt til Regjeringen. Så lenge disse arbeidsgrensene har en viktig funksjon i verneplanarbeidet ønsker ikke jeg å ta initiativ til å få disse opphevet som verktøy i planarbeidet.

Spørsmålet om erstatning som følge av vern etter naturvernloven følger av loven § 20. Krav om erstatning skal rettes til fylkesmannen etter at det foreligger vedtak om vern.